• Регистрация и промяна в статута на юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации;
  • Правно обслужване на ЮЛНЦ, както и други форми на сдружаване като читалища, спортни клубове, вероизповедания, кооперации, браншови организации, камари, политически партии и други.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия