Екипът на Адвокатско дружество “Кънчев, Гичева, Марникас и партньори” извършва следните услуги, свързани с юридически лица с нестопанска цел:

 • Регистрация на сдружения;
 • Регистрация на фондации;
 • Вписване на промени в статута на юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации) – изменения в устава или учредителния акт, промени в управителните органи, смяна на седалище и адрес на управление и др.;
 • Подготовка и провеждане на общи събрания на сдружения и фондации, както и участие в общи събрания като пълномощници на техни членове;
 • Пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ;
 • Обявяване на годишния доклад за дейността и финансовия отчет на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ;
 • Прекратяване и ликвидация на юридически лица с нестопанска цел;
 • Вътрешен одит на процесите и процедурите, свързани със защита на личните данни; обучение на персонала и изготвяне на всички необходими документи – политики, правила, регистри, уведомления, примерни образци и привеждане на дейността на юридическите лица с нестопанска цел в съответствие с изискванията на GDPR;
 • Специализирана външна услуга „Длъжностно лице по защита на данните“ за юридически лица с нестопанска цел;
 • Изготвяне на всички необходими документи във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари – вътрешни правила, планове за обучения, инструкции, декларации и др., както и обучение на персонала за идентифициране на действителни собственици и за прилагане на мерките, предвидени в закона;
 • Вписване на действителен собственик по Закона за мерките срещу изпирането на пари в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, вкл. и на лице за контакт;
 • Комплексно правно обслужване на юридически лица с нестопанска цел, както и на други форми на сдружаване като читалища, спортни организации, вероизповедания, кооперации, браншови организации, търговски и професионални камари, политически партии и други.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия