Брачен договор юли09

Брачен договор

С последните изменения на Семейния кодекс се въведе и по нашето законодателство подписването на брачен договор като възможен режим за уреждане на имуществените отношения между съп...

Повече
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма апр.06

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) въведе задължение за лицата, посочени в чл. 4 от същия, в определени срокове да изготвят и подадат в Държавната агенция „Национа...

Повече
Деклариране на действителните собственици на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел апр.06

Деклариране на действителните собственици на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилникът за неговото прилагане създават задължения за деклариране на действителните собственици в съответния регистър – Търго...

Повече
Обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел май10

Обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Фирмите и юридическите лица с нестопанска цел, които са осъществявали стопанска дейност през предходната година, са задължени да обявят своя годишен финансов отчет (ГФО) в търговския...

Повече
Необходими документи за пътуване в чужбина на деца юли01

Необходими документи за пътуване в чужбина на деца

При пътуване в чужбина на ненавършили пълнолетие деца - български граждани или такива с двойно гражданство, на гранично-пропускателните пунктове следва да се представят редица докум...

Повече
ЗПУПС определя какви платежни услуги могат да извършват лицензираните институции юли31

ЗПУПС определя какви платежни услуги могат да извършват лицензираните институции

Законът за платежните услуги и платежните системи определя кои платежни услуги могат да се извършват от платежни институции, получили лиценз за такива от компетентния орган на държа...

Повече
Данъчно облагане в България авг.03

Данъчно облагане в България

При осъществяване на своята дейност за юридическите лица възникват задължения за заплащане на различни видове в България. КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧА...

Повече
Местни данъци и такси авг.05

Местни данъци и такси

Основните местни данъци и такси са данъкът върху недвижимите имоти, данъкът върху превозните средства и такса битови отпадъци (такса смет). Режимът за облагане с имуществени е реглам...

Повече
Уебсайт с фейсбук бутон „харесва ми“ отговаря като администратор съвместно с Facebook за събирането на лични данни на посетителите на сайта авг.13

Уебсайт с фейсбук бутон „харесва ми“ отговаря като администратор съвместно с Facebook за събирането на лични данни на посетителите на сайта

Собственикът на уебсайт с интегриран фейсбук бутон „харесва ми“ е съвместен администратор на лични данни заедно с Facebook. Той носи отговорност за събирането на лични дан...

Повече
Длъжностно лице по защита на данните сеп.05

Длъжностно лице по защита на данните

Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД, GDPR) въведе фигурата на т.нар. длъжностно лице по защита на данните. Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) може да бъде: служител на администрат...

Повече