Процесуално представителство, арбитраж и медиация ян.24

Процесуално представителство, арбитраж и медиация

Представителство пред всички български съдебни и арбитражни органи; Подготовка и водене на съдебни дела и процесуално представителство; Събиране на вземания; ...

Повече
Общо гражданско право ян.24

Общо гражданско право

Адвокатско дружество Кънчев, Гичева, Марникас и партньори предоставят на своите клиенти услуги и консултации във всички подотрасли на Гражданското право. В областта на общо...

Повече
Емиграционно право ян.24

Емиграционно право

Консултация относно възможните основания за продължително или постоянно пребиваване в България или други страни в ЕС: Подготовка на необходимите документи за разре...

Повече
Трудово и осигурително право февр.02

Трудово и осигурително право

Адвокатско дружество Кънчев, Гичева, Марникас и партньори предоставят защита на интересите както на отделния работник, така и на корпоративни клиенти – работодатели. ...

Повече
Интелектуална собственост февр.02

Интелектуална собственост

Цялостна защита на авторските и патентни права; Регистриране на търговски марки в Патентно ведомство на Република България; Подготовка на договори, предоставя...

Повече
Облигационно право февр.02

Облигационно право

Подготовка на предварителни и окончателни договори (покупко-продажби, замени, наеми, заеми за потребление и за послужване, дарение, влог, изработка, поръчка, спогодби, гражданск...

Повече
Нестопанско право февр.02

Нестопанско право

Регистрация и промяна в статута на юридически лица с нестопанска цел - сдружения, фондации; Правно обслужване на ЮЛНЦ, както и други форми на сдружаване като читалища, спо...

Повече
Корпоративно право февр.02

Корпоративно право

Търговски дружества, обединения от търговски субекти - консорциуми, холдингови структури и др.; Регистрации на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества н...

Повече
Търговски сделки и договори февр.02

Търговски сделки и договори

Ние сме специализирани в изготвяне на различни видове търговски договори, включително, но не само: Договори за покупко-продажба; Договори за лизинг; Фран...

Повече
Общо административно право юли27

Общо административно право

Обжалване – по административен и съдебен ред - на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове; Обжалване пред ВАС на подзаконови админис...

Повече