Екипът на Адвокатско дружество “Кънчев, Гичева, Марникас и партньори” е съставен от високо квалифицирани професионалисти с богат опит в консултирането и решаването на проблеми, свързани с трудово и осигурително право.

Ние предоставяме широк спектър от правни услуги както в полза на работодатели, така и на служители:

  • Изготвяне на всички видове трудови договори и длъжностни характеристики – основен трудов договор, договори за повишаване на квалификацията и за преквалификация на работници и служители, трудови договори за извършване на работа от разстояние и за надомна работа, трудови договори с предприятия, които осигуряват временна работа и др.;
  • Изготвяне на всички документи, свързани с управлението на човешките ресурси – вътрешни правилници и правила, заповеди и инструкции на работодателя и др.;
  • Обучение на служителите във връзка със защитата на личните данни и изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
  • Съдебна защита на работодатели във връзка с предявени срещу тях искове за признаване на уволнението за незаконно, за заплащане на обезщетения, за трудова злополука и професионално заболяване и др.;
  • Процесуално представителство на работодатели по дела за реализиране на пълната и ограничената имуществена отговорност на работници и служители, както и за обезщетения при неизпълнение на договори за професионална квалификация;
  • Консултации за защита на трудовите и осигурителните права на работници и служители и преговори с работодателя при прекратяване на трудовите правоотношения;
  • Процесуално представителство на работници и служители в съдебни производства за защита срещу незаконно уволнение и възстановяване на работа, за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда, за незаконно задържане на трудовата книжка, за неиздаване или несвоевременно издаване от работодателя на документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, за присъждане на обезщетения за трудова злополука и професионално заболяване;
  • Правни консултации и услуги във връзка с наемането на работа на чужденци;
  • Консултации по общественото осигуряване – обезщетения за безработица, за временна неработоспособност и майчинство и др.;
  • Консултации по промените на законодателството в областта на трудовото право и социалното осигуряване.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия