Адвокатско дружество “Кънчев, Гичева, Марникас и партньори” предлага на своите клиенти широк кръг от правни услуги и консултации по проблеми, свързани със семейното и наследственото право.

В областта на Семейното право нашият екип предоставя:

 • Консултации и изготвяне на брачни договори;
 • Правна помощ и представителство пред съд при развод по взаимно съгласие и при развод по общия исков ред;
 • Правна защита и съдействие при спорове за издръжка и упражняване на родителски права;
 • Правна защита и съдействие при искове за установяване и оспорване на произход, припознаване и оспорване на припознаването;
 • Правна помощ при получаване на съдебно разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни деца;
 • Правна помощ при получаване на съдебно разрешение за напускане на страната на малолетни и непълнолетни деца;
 • Правна защита и съдействие при спорове за определяне на по–голям дял от общото имущество при значителен принос на единия съпруг;
 • Правна защита и съдействие по дела за домашно насилие.

В областта на Наследственото право нашият екип предоставя:

 • Консултации и изготвяне на завещания;
 • Консултации и съдействие при извършване на отказ от наследство и приемане на наследство по опис;
 • Правна защита и съдействие при искове за възстановяване на запазена част от наследство;
 • Правна помощ и процесуално представителство по съдебни дела за делба на наследство;
 • Правна помощ и съдействие за изготвяне на договори за доброволна делба на наследство;
 • Правна помощ и съдействие за издаване на европейско удостоверение за наследство;
 • Правни консултации по въпроси, свързани с наследяване по закон и по завещание.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия