• Търговски дружества, обединения от търговски субекти – консорциуми, холдингови структури и др.;
 • Регистрации на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества на чужди компании;
 • Регистрации и представителство пред съответните български институции (Агенция по вписванията, Национална Агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Българска търговско-промишлена палата и др.);
 • Регистриране на промени в статута на посочените търговски субекти;
 • Преобразуване и реорганизация на търговските дружества (включително придобиване на дялове и акции, сливане и вливане на търговски дружества);
 • Прехвърляне на търговски предприятия;
 • Регистрации на търговци и търговски дружества;
 • Публикуване на годишни финансови отчети и обявяване на актове в Търговския регистър, запазване на фирма;
 • Цялостно правно обслужване на корпоративни клиенти;
 • Изготвяне на необходимите документи – политики, правила , примерни образци във връзка със защита на личните данни / привеждане на дейността в съответствие с GDPR/;
 • Цялостна регистрация на различни видове лечебни заведения /индивидуални и групови практики, медико – технически лаборатории/;
 • Изготвяне и утвърждаване на програми за управление на отпадъци.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия