Адвокатско дружество “Кънчев, Гичева, Марникас и партньори” предлага правно съдействие на всеки етап от стопанската дейност – от планирането на инвестицията и регистрация на ЕООД, ООД и АД до цялостно текущо правно обслужване, включително издаване на необходимите разрешения и лицензии, данъчни и счетоводни консултации.

Нашият екип предоставя високо квалифицирани правни услуги, изцяло съобразени с индивидуалните нужди на корпоративните ни клиенти:

 • Регистрация на търговски дружества – ЕООД, ООД и АД;
 • Регистрация на обединения от търговски субекти – дружества по ЗЗД, консорциуми, холдингови структури и др.;
 • Регистрация на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества на чужди компании;
 • Регистрация на фирми в държави с преференциално данъчно облагане (офшорни компании);
 • Вписване на промени в търговски дружества – увеличаване и намаляване на капитала, промяна на седалище и адрес на управление, смяна на управител и членове на Съвета на директорите, Управителния съвет и Надзорния съвет и др.;
 • Прехвърляне на дружествени дялове в ЕООД и ООД и на акции в АД;
 • Преобразуване и реорганизация на търговски дружества (включително придобиване на дялове и акции, сливане, вливане, отделяне и разделяне на търговски дружества);
 • Прехвърляне на търговски предприятия;
 • Организация и провеждане на общи събрания на търговски дружества и процесуално представителство по искове за обявяване на нищожност или отменяне на решения на общи събрания;
 • Изключване на съдружник в ООД и процесуално представителство по искове на изключен съдружник;
 • Прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
 • Публикуване на годишни финансови отчети и обявяване на актове в Търговския регистър;
 • Запазване на фирма в Търговския регистър;
 • Комплексно правно обслужване на корпоративни клиенти;
 • Одит на вътрешните процеси и процедури, свързани със защита на личните данни в дружествата; обучение на персонала и изготвяне на всички необходими документи – политики, правила, регистри, уведомления, примерни образци и привеждане на дейността на дружествата в съответствие с изискванията на GDPR;
 • Специализирана външна услуга „Длъжностно лице по защита на данните“ за търговски дружества;
 • Изготвяне на всички необходими документи във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари – вътрешни правила, планове за обучения, инструкции, декларации и др., както и обучение на персонала за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари;
 • Вписване на действителен собственик по Закона за мерките срещу изпирането на пари в Търговския регистър, вкл. и на лице за контакт;
 • Регистрация на различни видове лечебни заведения /индивидуални и групови практики, медико–технически лаборатории/.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия