Членовете на нашия екип притежават задълбочени познания и богат професионален опит, свързан със защитата на права на интелектуална собственост.

Предлагаме на нашите клиенти широк кръг от услуги, консултации и съдействие в областта на интелектуалната собственост:

 • Регистрация на търговски марки в Патентно ведомство на Република България;
 • Регистрация на европейска търговска марка (марка на ЕС) в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO);
 • Регистрация на домейни;
 • Мониторинг (следене) за подадени заявки за регистрация на сходни или идентични на притежаваните от клиента търговски марки;
 • Правни консултации във връзка с процедури по оспорване регистрацията на марки и дизайни (заличаване, отмяна и по подадена опозиция);
 • Изготвяне и подаване на опозиции (възражения) срещу подадени заявки за регистрация на търговски марки;
 • Извършване на предварително проучване за сходство и правни консултации преди заявяване на търговски марки за регистрация;
 • Вписване на прехвърляния, лицензионни договори, подновявания и други обстоятелства относно търговските марки в Патентно ведомство на Република България и в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO);
 • Изготвяне на договори, предоставящи изключително или неизключително право на ползване на авторско произведение или патентован продукт;
 • Изготвяне на лицензионни договори, договори за прехвърляне на права и договори за франчайз;
 • Правни консултации относно авторски и сродни права и права върху бази данни и софтуерни програми;
 • Правни съвети относно включването на клаузи, свързани с авторското право, в трудови договори, договори за изработка и лицензионни споразумения;
 • Правни консултации и изготвяне на необходимите документи във връзка със защита на ноу-хау и търговски тайни;
 • Правно обслужване на музикални групи, солови изпълнители и артисти, както и на софтуерни компании;
 • Консултиране и представителство на автори при воденето на преговори и сключването на договори с издател;
 • Защита по съдебен ред срещу нарушения на права на интелектуална собственост;
 • Правни услуги за цялостна защита на права върху обекти на интелектуална собственост.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия