Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ предлага правно съдействие на всеки етап от реализацията на чуждестранни инвестиции в България. 

Нашият екип включва висококвалифицирани специалисти – адвокати, счетоводители, данъчни консултанти, архитекти и др., което ни позволява да предоставим широк кръг от правни услуги и да предложим най-подходящите решения за индивидуалните нужди на всеки клиент. 

Можете да разчитате на нашата експертна помощ и съдействие за:
 • Извършване на оценки и правни анализи (due diligence) на търговски дружества и техните активи – недвижими имоти, вземания, права на интелектуална собственост (търговски марки, патенти, ноу-хау) и др.;
 • Регистрация на търговски дружества – ЕООД, ООД и АД;
 • Регистрация на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества на чужди компании;
 • Вписване на промени в търговски дружества – увеличаване и намаляване на капитала, промяна на седалище и адрес на управление и др.;
 • Преобразуване и реорганизация на търговски дружества (включително придобиване на дялове и акции, сливане, вливане, отделяне и разделяне на търговски дружества);
 • Прехвърляне на търговски предприятия;
 • Структуриране и сключване на различни видове търговски сделки и участие в преговори.
Комплексното правно обслужване на корпоративни ни клиенти включва и следните услуги:
 • Изготвяне на търговски договори – за търговска продажба, за дистрибуция, за франчайзинг, за лизинг, за цесия, комисионни договори, лицензионни договори, договори за ноу-хау и др.;
 • Учредяване на обезпечения за търговски сделки – особен залог върху машини и съоръжения, вземания, ценни книжа, дружествени дялове и търговски предприятия, ипотеки върху недвижими имоти и записи на заповед;
 • Изготвяне на необходимите документи за прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници;
 • Одит на вътрешните процеси и процедури, свързани със защита на личните данни в дружествата;
 • Обучение на персонала и изготвяне на всички необходими документи – политики, правила, регистри, уведомления, примерни образци и привеждане на дейността на дружествата в съответствие с изискванията на GDPR;
 • Специализирана външна услуга „Длъжностно лице по защита на данните“ за търговски дружества;
 • Изготвяне на всички необходими документи във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари – вътрешни правила, планове за обучения, инструкции и др., както и обучение на персонала за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти;
 • Вписване на действителен собственик по Закона за мерките срещу изпирането на пари в Търговския регистър, вкл. и на лице за контакт;
 • Правни консултации и представителство пред административните органи във връзка с издаване на разрешения за работа и временно или постоянно пребиваване на чуждестранни граждани в Република България;
 • Правна защита и съдействие пред различни административни и регулаторни органи – Национална агенция за приходите, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни, общински органи и др.;
 • Участие в търговски преговори и в извънсъдебно уреждане на търговски спорове;
 • Процесуално представителство в съдебни производства по търговски спорове.

 


Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия