Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилникът за неговото прилагане създават задължения за деклариране на действителните собственици в съответния регистър – Търговския регистър, Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или Регистър БУЛСТАТ.

Задължени да подадат Декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП за действителните си собственици са всички търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други правни образувания /включително граждански дружества/, които са учредени на територията на Република България, освен ако данните за действителните им собственици не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър.

Съгласно закона, лицата, които не следва да подават Декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, са:
 • еднолични търговци;
 • еднолични акционерни дружества с едноличен собственик на капитала физическо лице;
 • еднолични дружества с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала физическо лице;
 • дружества с ограничена отговорност със съдружници физически лица;
 • събирателни дружества със съдружници физически лица.

Ако обаче действителните собственици на гореизброените търговци са различни от вече вписаните такива и попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП на основание, различно от прякото притежание на дялове, тогава те са длъжни да подадат Декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП.

Когато по партидата на юридическото лице или друго правно образувание, съответно на доверителните собственици, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител, тогава в съответния регистър трябва да се впише и физическо лице за контакт, което е постоянно пребиваващо на територията на Република България. В този случай, заедно с Декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП се подава и нотариално заверено съгласие от физическото лице за контакт.

Подходяща, точна и актуална информация

Физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП са длъжни да получават и да разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са действителни собственици на доверителната собственост, като тази информация и данните за действителните собственици се вписват в регистър БУЛСТАТ.

По смисъла на закона „действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

 1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

 1. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:
 • учредителят;
 • доверителният собственик;
 • пазителят, ако има такъв;
 • бенефициерът или класът бенефициери, или
 • лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;
 • всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.
 1. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

Възможност за упражняване на решаващо влияние

Под „контрол“ следва да се разбира контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

Текстът на Декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП е по образец и трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на представляващия съответното търговско дружество, юридическо лице с нестопанска цел или друго правно образувание.

Краен срок за подаване

Крайният срок за деклариране на действителните собственици и подаване на Декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП в Търговския регистър, Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или Регистър БУЛСТАТ е 31.05.2019 г. 

Юридическите лица с нестопанска цел, които са заявили пререгистрация след 31.01.2019 г., следва да декларират данните до 4 месеца от пререгистрацията.

За вписване на Декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ се дължи такса в размер на 40 лв., ако документите се подават на хартиен носител и в размер на 20 лв., ако документите се подават по електронен път.

За Регистър БУЛСТАТ таксата е в размер на 10 лв., независимо от начина на подаване на заявлението.

В случай, че се нуждаете от съдействие за подготовка и подаване на документите по ЗМИП, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com


Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия