С изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обнародвани в брой 37 от 07.05.2019 г. на „Държавен вестник“, бяха направени важни промени, засягащи кръга на лицата, задължени да подадат Декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП за действителните собственици. Също така, измененията засягат и срока за изготвяне на нови или актуализирани Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Новата редакция на чл. 63, ал. 5 от ЗМИП разширява обхвата на юридическите лица и други правни образувания, които НЯМА да подават декларация за действителните собственици.

Законът изрично посочва, че ако като съдружници или еднолични собственици на капитала в дадена фирма са вписани юридически лица, тази фирма няма да подава декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, ако физическите лица, които са нейни действителни собственици, са вписани по партидите на участващите във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България. Ако обаче по веригата на собственост има юридически лица или други правни образувания, които не са учредени на те­риторията на Република България, задължително следва да се подаде декларацията за действителен собственик по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП.

С промяната на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП се удължи срокът за изготвяне на нови или привеждане на съществуващите вътрешни правила в съответствие с изискванията на закона.

Лицата, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на новия ЗМИП, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията му в срок до 6 месеца от публикуването на резул­татите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. В същия срок приемат вътрешни правила и лицата, за които с новия ЗМИП възниква задължение за прилагане на мерки срещу изпирането на пари.

ОТПАДА изискването вътрешните правила да бъдат изпращани за утвърждаване в Държавна агенция „Национална сигурност“.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне и подаване на декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59, e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия