От началото на месец май са в сила промени в Закона за търговския регистър, които касаят публикуването на годишни финансови отчети.

Съгласно тях, предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:

  1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:
  • едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година;
  • дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година;
  • всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година;
  1. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – в срок до 30 юни на следващата година;
  2. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.
Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, вече НЕ са задължени да публикуват ГФО.

Едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., не публикуват актовете за тези години, за които годишният финансов отчет на едноличния търговец не подлежи на задължителен независим финансов одит. Т.е. вече няма задължение да се публикуват нулеви отчети на неработещи ЕТ, които ще се и са се пререгистрирали тази година.