Фирмите и юридическите лица с нестопанска цел, които са осъществявали стопанска дейност през предходната година, са задължени да обявят своя годишен финансов отчет (ГФО) в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА. СРОКОВЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ

  • Търговски дружества

Всички търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ) са длъжни да публикуват своите годишни финансови отчети за предходната година като ги представят за обявяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията не по-късно от 30-ти юни на текущата година. Това изискване на Закона за счетоводството се отнася за дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерните дружества (АД), едноличните търговци (ЕТ), които подлежат на независим финансов одит, командитните дружества (КД), командитните дружества с акции (КДА) и събирателните дружества (СД). В определени случаи, законът изисква да бъде обявен и доклад за дейността.

Търговци, които не са осъществявали стопанска дейност през предходната година, са освободени от задължението за публикуване на ГФО.

Те трябва да удостоверят това обстоятелство с декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, която се публикува в търговския регистър в срок до 31-ви март. Ако пропуснат срока за подаване на декларацията за липса на дейност, търговците трябва да публикуват ГФО, като заплатят таксата за обявяване на годишни финансови отчети по сметката на Агенцията по вписванията.

  • Еднолични търговци

Едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не публикуват ГФО в търговския регистър. Те нямат задължение да подават и декларация за липса на дейност.

  • Граждански дружества

Гражданските дружества, регистрирани по Закона за задълженията и договорите, също не обявяват ГФО в търговския регистър. За тях е достатъчно ГФО-то им да се публикува до 30-ти юни в печатно икономическо издание или в интернет сайт, който предоставя свободен безплатен достъп до ГФО-то им за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.

Ако не са осъществявали дейност през отчетния период, те не публикуват ГФО или декларация за липса на дейност.

  • Юридически лица с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза обявяват своите ГФО до 30-ти юни в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, а не в търговския регистър. Тъй като срокът за пререгистрацията им в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел изтича на 31.12.2020 г., годишните им финансови отчети за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. ще се публикуват, както следва:

– за всички ЮЛНЦ, които са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията – в регистъра за ЮЛНЦ за отчетните периоди, за които има направена пререгистрация, съответно там публикуват и декларация, ако не са осъществявали дейност;

– за ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в частна полза и които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията – чрез икономическо издание или чрез интернет, до момента на пререгистрация и не публикуват декларация, ако не са осъществявали дейност;

– за ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията – не публикуват годишен финансов отчет до момента на тяхната пререгистрация в Агенцията по вписванията и не публикуват декларация, ако не са осъществявали дейност.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За обявяване на ГФО в Търговския регистър минимално необходимите документи са:

  1. Заявление, образец Г2
  2. Годишен финансов отчет и доклад за дейността, ако законът изисква обявяване на такъв
  3. Протокол от решение на компетентния орган за приемане на годишния отчет, с изключение на едноличните търговци
  4. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ
  5. Документ за внесена държавна такса
  6. Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от законния представител на съответния търговец или юридическо лице с нестопанска цел

В зависимост от вида на търговското дружество, респ. от вида на съдружниците или акционерите в него, задължително се представят и други документи. Напр. удостоверение за актуално състояние на съдружник или акционер, чуждестранно юридическо лице. Заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни или големи предприятия или предприятия от обществен интерес, публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

За обявявяване на ГФО на ЮЛНЦ също се изискват допълнителни документи освен гореизброените. Напр. актуален към датата на общото събрание списък на членовете на сдружението и др.

Подлежащите на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността се представят в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис. ГФО и докладът за дейността се публикуват във вида и с текста, въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си. На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите за обявяване на ГФО могат да се подадат на хартиен носител във всеки офис на Агенцията по вписванията, а не само в този по седалището на съответния търговец или на ЮЛНЦ. Законът не допуска изпращане на документите по пощата или с куриер, поради необходимостта да бъде проверена самоличността на лицето, което ги подава.

Документите могат да се подадат и по електронен път, като в този случай се ползва 50% отстъпка от размера на дължимата държавна такса.

Заявлението Г2 за обявяване на ГФО и приложените към него документи може да бъде подадено лично от законният представител на съответния търговец или ЮЛНЦ, т.е. лицето, което е вписано в търговския регистър или в регистъра на ЮЛНЦ като техен представляващ (напр. управителят, изпълнителният директор, прокурист и т.н.).

Адвокат, упълномощен с изрично писмено пълномощно, също може да подаде документите за обявяване на ГФО. Не се изисква адвокатското пълномощно да бъде нотариално заверено. Така се спестява таксата за нотариална заверка на подписа на представляващия съответния търговец или ЮЛНЦ.

Заявител може да бъде и съставителят на годишния финансов отчет. Това е счетоводителят, изготвил и подписал отчета. В този случай обаче, неговото пълномощно задължително трябва да е нотариално заверено.

Документите могат да се подадат и от обикновен пълномощник, който изпълнява ролята на приносител и трябва да подпише изрична декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. Той трябва да разполага с изрично нотариално заверено пълномощно. Освен това, Заявлението Г2 също трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на представляващия съответния търговец или ЮЛНЦ.

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

Държавната такса е 40 лева, когато документите се подават на хартиен носител в офисите на Агенцията по вписванията.

При подаване на заявлението за обявяване на ГФО по електронен път таксата е 20 лева.

ГЛОБИ И САНКЦИИ

Законът за счетоводството предвижда сериозни санкции и глоби за лицата, които не са изпълнили задължението си в предвидения срок да публикуват ГФО в търговския регистър или регистъра на ЮЛНЦ. На отговорните длъжностни лица се налага глоба в размер от 200 лв. до 3000 лв. На предприятието – имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. Ако нарушението е извършено повторно, глобите и санкциите са в двоен размер.

Когато ГФО е заявен за публикуване в срок до 30-ти юни, но е постановен отказ за обявяването му и в 14-дневен срок от влизането в сила на отказа е подадено повторно заявление за публикуване, се смята, че финансовият отчет е подаден в срок и не се налагат санкции.

Санкцията за необявяване на ГФО и декларация за липса на дейност е от 500 до 1000 лв.

Ако търговецът не е подал в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години, срещу него може да бъде образувано производство за обявяването му в несъстоятелност, тъй като се предполага, че търговецът е неплатежоспособен.

В последните години Агенцията по вписванията и Националната агенция за приходите активно си сътрудничат за установяване на нарушенията във връзка с обявяване на годишен финансов отчет и на задължените лица се налагат предвидените в закона санкции. Дори да сте пропуснали срока за обявяване на ГФО, препоръчваме да го публикувате дори и след срока, тъй като при евентуално обжалване може да се позовете на маловажност на случая и санкцията да бъде отменена или да бъде намален нейния размер.

В случай, че се нуждаете от съдействие за подготовка на необходимите документи и за подаването на ГФО в търговския регистър или регистъра на ЮЛНЦ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия