Вече близо година са в слиа промените в Семеейния кодекс. Въпреки това все още не са изяснени въведените промени и най – вече – предвидените няколко режима на имуществени отношения между съпрузите. Съгласно измененията вече встъпващите в брак могат да избират между законов режим на общност; законов режим на разделност и договорен режим.

Законовият режим на общност се прилага, когато няма избран режим на имуществениотношения, както и ако встъпващите в брак са непълнолетни или ограничено запретени. Режимът на имуществените отношения се регистрира в централен електронен регистър към Агенцията по вписванията. В същия се вписват брачните договори.

Режимът на имуществените отношения може да бъде променян по време на брака. Промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния договор се отбелязват в акта за сключване на гражданския брак и също се регистрират в АВП. При сделка между единия или двамата съпрузи с трето лице, когато в регистъра няма вписан режим на имуществени отношения, се прилага законовият режим на общност.

Какво представляват на кратко трите режима:

Законов режим на общност: Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Съпрузите имат равни права върху общото имущество. Разпореждането с общо имущество се извършва съвместно от двамата съпрузи. Съпружеската имуществена общност може да се прекрати по време на брака, ако съпрузите изберат режим на разделност или сключат брачен договор.

Законов режим на разделност: Правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание.

Договорен режим: Встъпващите в брак могат да уредят имуществените отношения помежду си с брачен договор. Брачен договор могат да сключат само дееспособни лица. Той може да бъде сключен от съпрузите и по време на брака.

Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните като: правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака; правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака; начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище; участието на страните в разходите и задълженията; имуществените последици при развод; издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод; издръжката на децата от брака; други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на семейния кодекс.

Не е допустима уговорка предбрачно имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност. За неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага законовият режим на общност.