Встъпващите в брак могат да избират между няколко режима на имуществени отношения между съпрузи. Това са законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим.

Законовият режим на общност се прилага, когато няма избран режим на имуществени отношения между съпрузи. Такъв е режимът и ако встъпващите в брак са непълнолетни или ограничено запретени.

Режимът на имуществени отношения между съпрузи се регистрира в Брачния регистър към Агенцията по вписванията. В същия се вписват брачните договори.

Режимът на имуществени отношения между съпрузи може да бъде променян по време на брака. Промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния договор се отбелязват в акта за сключване на гражданския брак и също се регистрират в АВп. При сделка между единия или двамата съпрузи с трето лице, когато в регистъра няма вписан режим на имуществени отношения, се прилага законовият режим на общност.

 • Законов режим на общност

Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Съпрузите имат равни права върху общото имущество. Разпореждането с общо имущество се извършва съвместно от двамата съпрузи. Съпружеската имуществена общност може да се прекрати по време на брака, ако съпрузите изберат режим на разделност или сключат брачен договор.

 • Законов режим на разделност

Правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание.

 • Договорен режим

Встъпващите в брак могат да уредят имуществените отношения помежду си с брачен договор. Брачен договор могат да сключат само дееспособни лица. Той може да бъде сключен от съпрузите и по време на брака.

Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществени отношения между съпрузите. Например:

 1. правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;
 2. правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;
 3. начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;
 4. участието на страните в разходите и задълженията;
 5. имуществените последици при развод;
 6. издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;
 7. издръжката на децата от брака;
 8. други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на Семейния кодекс.

Не е допустима уговорка предбрачно имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност.

За неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага законовият режим на общност.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на брачен договор или от консултация в областта на семейното право, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия