През тази година фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, ще са задължени да внасят авансов данък върху доходите от наем на своите хазяи. Досега задължението беше на физическите лица – наемодатели.

С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които вече влязоха в сила, фирмите ще имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, който заплащат на своите хазяи. Размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликата се умножи по данъчна ставка от 10 на сто. Когато удържи авансовия данък върху дохода от наем, предприятието или самоосигуряващото се лице е задължено да издаде на своя хазяин и сметка за изплатени суми и служебна бележка за изплатените доходи и удържания данък.

Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е удържан.