При неправомерно задържане на трудовата книжка от работодателя, работникът или служителят има право на обезщетение. Няма значение дали работникът или служителят действително е претърпял някакви вреди – напр. не е могъл да постъпи на друга работа или да получава обезщетение за безработица.

При прекратяване на трудовия договор за работодателя възникват две задължения:
  • да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването

и

  • да предаде трудовата книжка на работника или служителя.

Трудовата книжка трябва да бъде оформена и предадена на работника или служителя „незабавно”, т.е. в деня на прекратяване на трудовото правоотношение.

Този срок е задължителен за работодателя. Никакви причини не могат да го оправдаят пред съда дори за ден-два закъснение. Няма значение дали заповедта за прекратяване на трудовия договор е връчена пет минути преди края на работния ден и счетоводителката няма време да я оформи или е в отпуск, болнични или точно в този ден работи „хоум офис“, дали работодателят трябва да занесе книжката на външна счетоводна фирма, която го обслужва и т.н. Работодателят е длъжен да създаде необходимата организация, за да предаде трудовата книжка надлежно оформена в деня на прекратяване на трудовото правоотношение. В случаите на прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя, когато датата не е известна на работника или служителя, а само на работодателя, той следва да я съобщи на работника или служителя, за да може последният да се яви и да получи лично книжката си на датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

Възможно е обаче трудовата книжка да не се намира у работодателя, а да се съхранява от работника или служителя. В този случай работодателят трябва да поиска от работника или служителя да му я предостави. След като я получи, работодателят е длъжен да впише съответните данни и да я върне незабавно, т.е. в деня на предоставяне на трудовата книжка.

Всяко забавяне води до отговорност за заплащане на обезщетение по чл. 226, ал. 2 от Кодекса на труда.

Ако работникът или служителят не е на работа в деня на прекратяване на трудовия му договор или не е изчакал, за да си я вземе обратно, работодателят трябва да го уведоми с писмо с обратна разписка кога следва да се яви, за да я получи лично. Само по този начин работодателят може да се освободи от отговорност. Имайте предвид, че трудовата книжка може да бъде изпратена по пощата или предадена на друго лице, само ако работникът или служителят е дал изрично писмено съгласие. Ако надлежно поканеният работник или служител не се яви или не поиска писмено тя да бъде предадена чрез друго лице или по пощата, отговорността е негова, а не на работодателя.

Датата на предаване на трудовата книжка трябва да се отбележи в дневника за издаване на трудови книжки.

Обезщетението за незаконно задържане на трудовата книжка се дължи само ако бъде поискано от работника или служителя. Ако работодателят не го заплати доброволно, трябва да се заведе съдебно дело.

Искът за заплащане на обезщетение за незаконно задържане на трудовата книжка се подава в районния съд.

По тези съдебни дела работниците и служителите НЕ заплащат държавни такси и разноски, вкл. за съдебни експертизи.

Работникът или служителят следва да заплати единствено уговореното с неговия адвокат възнаграждение за правна защита.

Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето на задържане на трудовата книжка.

Работникът или служителят НЕ е длъжен да доказва, че е претърпял вреди. Няма значение и дали има виновно поведение на длъжностни лица на работодателя.

Ако се нуждаете от трудово-правна консултация или адвокатска защита по трудови дела, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия