Изискванията за регистрация на сдружение зависят от това дали то ще извършва дейност в частна или в обществена полза. Освен това, някои закони уреждат допълнителни условия към сдруженията, които осъществяват специфична дейност. Напр. спортните клубове, които са сдружения с нестопанска цел, трябва да отговарят и на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

Учредители могат да бъдат български и чуждестранни юридически и физически лица. Малолетни и непълнолетни лица не могат да бъдат учредители.

Сдружение в частна полза може да бъде учредено от минимум 3 юридически и/или физически лица.

Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 физически лица или 3 юридически лица.

На Учредителното събрание се вземат решения за:
 • наименованието на сдружението;
 • седалището и адреса му на управление;
 • предмета му на дейност и осъществяването й в частна или обществена полза;
 • целите и средствата за постигането им;
 • допълнителната стопанска дейност;
 • избор на членове на управителния орган;
 • приемане на устава.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За  регистрация на сдружение в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията са необходими следните документи:

 1. Заявление, образец А15;
 2. Протокол от Учредителното събрание, респ. препис от него, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 3. Списък на учредителите със саморъчен подпис на всяко лице;
 4. Устав, респ. препис от него, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 5. Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на председател;
 6. Нотариално заверен образец от подписа на лицата, които представляват сдружението (спесимен);
 7. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 8. Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ако документите се подават от пълномощник;
 9. Платежно нареждане за внесена държавна такса за регистрация;
 10. Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник.

Когато учредител е юридическо лице, необходимо е и решение на съответния му компетентен орган за участие в учредяването и за определяне на представител в органите на сдружението.

Ако като учредител участва чуждестранно ЮЛ, трябва да се представи официален документ, установяващ съществуването му и лицата, които го представляват по националния му закон.

Ако е предвидено внасяне на първоначални имуществени вноски, трябва да се приложат и доказателства за извършването им.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ

Документите за регистрация на сдружение могат да се подадат на хартиен носител във всеки офис на Агенцията по вписванията, а не само в този по седалището му. Те не могат да се изпращат по пощата или с куриер, поради необходимостта да бъде проверена самоличността на лицето, което ги подава.

Документите могат да се подадат и по електронен път с електронен подпис, като в този случай се ползва 50% отстъпка от размера на държавната такса.

Заявлението А15 и приложените към него документи могат да бъдат подадени лично от лицето, представляващо сдружението.

Когато има повече от един представляващ и всеки от тях може самостоятелно да представлява сдружението, заявлението може да подаде и само единият от тях. Ако те представляват сдружението само заедно, тогава заявлението се подава и подписва от всички.

Адвокат, упълномощен с изрично писмено пълномощно, също може да подаде документите за регистрация. Предимството в този случай е, че не се изисква адвокатското пълномощно и Заявлението А15 да бъдат нотариално заверени и се спестяват таксите за нотариална заверка. Също така, адвокатите имат електронни подписи и при подаване на документите по електронен път се дължи само 50% от държавната такса.

Документите могат да се подадат и от обикновен пълномощник, който трябва да подпише декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. Той трябва да разполага с изрично нотариално заверено пълномощно. В този случай, самото Заявление А15 също трябва задължително да бъде с нотариална заверка на подписа на представляващия сдружението.

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

Държавната такса за регистрация на сдружение в Регистъра на ЮЛНЦ е 50 лева, когато документите се подават на хартиен носител в офисите на Агенцията по вписванията.

При подаване на Заявлението А15 по електронен път таксата е 25 лева.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Длъжностното лице по регистрацията трябва да впише новото сдружение на следващия работен ден след подаване на документите.

Заявленията за първоначална регистрация се разглеждат с предимство, но е възможно да има и забавяне. Най-често то е между 3 и 5 работни дни.

Ако към заявлението не е приложен някой документ или той няма изискуемото от закона съдържание, длъжностното лице дава указания. Те трябва да се изпълнят в 3-дневен срок. След изпълнението им, новото сдружение се вписва в регистъра.

Ако обаче в документите има недостатък, който не може да бъде отстранен, длъжностното лице директно отказва регистрацията на сдружението. Напр. ако вече има регистрирано сдружение със същото име или наименованието не отговаря на изискванията на специален закон.

Отказът може да бъде обжалван в 7-дневен срок от връчването му пред окръжния съд по седалището на сдружението. Жалбата се подава чрез Агенцията по вписванията.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, консултация или съдействие за регистрация на сдружение, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия