Чрез регистрация на ЕТ физическото лице придобива качеството търговец и има право да извършва търговска дейност. Едноличният търговец не е юридическо лице, независимо че се регистрира в търговския регистър.

Основен недостатък на едноличния търговец е, че той отговаря неограничено за задълженията си като ЕТ. Това означава, че отговаря както с имуществото, включено в предприятието му като ЕТ, така и с личното си имущество и имуществото, което е съпружеска имуществена общност. При ЕООД тази отговорност е ограничена и кредиторите не могат да посегнат на личното или семейно имущество.

Регистрирането на ЕТ се предпочита, когато той ще извършва дейност, която ще се облага с патентен данък. Възможно е обаче размерът на този данък за съответната дейност да е по-висок от данъка, който би платило едно ЕООД. За това, препоръчваме, да се консултирате с адвокат и счетоводител, за да прецените дали да регистрирате ЕТ или ЕООД.

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице, т.е. навършило 18 години и не поставено под запрещение. Също така, необходимо е да има местожителство в България. Чужденец също може да регистрира ЕТ, ако има разрешение за постоянно пребиваване.

Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното му име. Възможно е вместо фамилното име да се посочи бащиното, ако с него е известен в обществото. Ако вече има едноличен търговец с такова име, могат да се сложат различни добавки – напр. година.

За регистрация на ЕТ в търговския регистър се прилагат следните документи:
  1. Заявление, образец А1;
  2. Нотариално заверен образец от подписа;
  3. Декларация по чл. 57 и чл. 58 от ТЗ;
  4. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  5. Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, ако документите се подават от пълномощник;
  6. Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник;
  7. Документ за платена такса.
Държавната такса за регистрация на ЕТ е 30 лева.

Когато документите се подават от адвокат, не се изисква адвокатското пълномощно и Заявленията В1 и А1 да бъдат нотариално заверени. Също така, адвокатите имат електронни подписи и при подаване на документите по електронен път държавната такса е с 50% намаление.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие за регистрация, прехвърляне и заличаване на ЕТ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия