За прехвърляне на собствеността върху МПС е необходимо да се сключи договор с нотариална заверка на подписите на продавача и купувача. Договорът може да се подпише пред произволно избран нотариус, без значение къде е регистриран автомобилът.

Обръщаме внимание, че продажбата на МПС, което е внесено от чужбина и не е регистрирано в КАТ, се извършва само с писмен договор за покупко-продажба, който НЕ се заверява нотариално. За да се регистрира после автомобилът в КАТ, към договора се прилага и фактура, издадена от продавача (най-често това са автокъщи).

Документите, които се представят пред нотариуса за прехвърляне на собствеността върху МПС, са:
  • Договор за покупко-продажба, респ. за дарение или за замяна на МПС;
  • Свидетелство за регистрация – І и ІІ част (малък и голям талон);
  • Застраховка „Гражданска отговорност“;
  • Удостоверение за застрахователна стойност на МПС. То трябва да е издадено от застрахователна компания, а не от застрахователен брокер;
  • Квитанция за платен данък върху превозните средства, за съответната година;
  • Квитанция за внесен местен данък по чл. 44 от ЗМДТ.
Ако продавачът е представляван от пълномощник, трябва да се представят и:
  • Изрично нотариално заверено пълномощно;
  • Нотариално заверена декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК;
  • Нотариално заверена декларация за гражданство и гражданско състояниепо чл. 25, ал. 8 от ЗННД.

Имайте предвид, че ако заплатите годишния данък за колата по банков път или в офис на фирма за платежни услуги (напр. ePay) непосредствено преди продажбата, плащането няма да е отразено навреме в системата на КАТ. Това може да наложи да отидете до общината, отдел „Местни данъци и такси“, за да заверите платежния си документ.

Когато продавачът е семеен и МПС-то е придобито по време на брака, задължително трябва да присъства и другият съпруг, респ. да направи нотариално заверени пълномощно и декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК и чл. 25, ал. 8 от ЗННД. Независимо, че по талон колата е само на единия съпруг, по закон тя е собственост и на двамата.

Когато продавачът е фирма, някои нотариуси изискват и Протокол от Общо събрание, на което е взето решение за продажбата на МПС.

В случай че продавачът е малолетен или непълнолетен, той се представлява от законния му представител (родител). Най-често това е хипотезата, при която малолетното или непълнолетното дете е станало собственик по наследяване, а свидетелството за регистрация е на името на починалия родител. За сключване на сделката нотариусът ще изиска удостоверение за наследници, акт за раждане и разрешение от съда за продажбата.

Нотариусът извършва проверка на представените документи в електронната система на КАТ. Задължително изисквайте нотариусът да ви предостави копие от електронната справка. От тази справка ще установите и дали има наложени запори върху автомобила.

Липсата на застраховка и валиден технически преглед НЕ са пречка за прехвърляне на собствеността върху автомобила.

След като се сключи сделката купувачът трябва в едномесечен срок да регистрира колата на свое име в КАТ и да получи свидетелство за регистрация (талон), в което да е посочен като собственик.

Ако продавачът и купувачът са от една и съща административна област на страната, поради което не се налага смяна на регистрационния номер, а новият собственик не възнамерява да прави конструктивни промени по превозното средство, това може да се случи още в същия ден. За целта е необходимо предварително да се уведоми нотариуса и да се плати допълнителна държавна такса в размер на 11 лева. Новото свидетелство се получава в КАТ веднага след сделката. При сключване на договора след 14 ч. обаче, свидетелството за регистрация може да бъде получено най-рано на следващия работен ден.

В случай че старият и новият собственик са от различни административни области, регистрационните табели се сменят само ако купувачът поиска това. Той обаче трябва задължително да представи превозното средство за идентификация, т.е. трябва да мине канал.

Ако купувачът не регистрира МПС-то в едномесечния срок, регистрацията му ще бъде прекратена служебно, а свидетелството за регистрация и регистрационните табели ще бъдат обявени за невалидни.

От 01.01.2021 г. продавачът ще може да подаде заявление в КАТ за запазване на регистрационния номер на МПС, което иска да продаде, за да регистрира друго превозно средство от същата категория. Заявлението се подава преди сделката. В срок до един месец от подаване на заявлението той има право да регистрира друго моторно превозно средство със запазените табели.

Новият собственик няма задължение да декларира в общината придобиването на автомобила. Информацията за смяната на собствеността вече се получава служебно.

В случай, че се нуждаете от консултация във връзка с покупко-продажба на МПС, проучване и изготвяне на необходимите документи, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия