Възможността за доброволно напускане на управител на ЕООД или ООД е предвидена с цел да се избегне евентуален необоснован отказ от страна на дружеството да го освободи и да го заличи от търговския регистър.

Управителят може сам да поиска заличаването си от регистъра, ако е спазил процедурата по уведомяване на дружеството и то не е предприело действия по вписване на нов управител в заковия срок.

Писмено уведомление за напускане на управител

Управителят може да напусне дружеството с писмено уведомление. Той може да направи това по всяко време. Няма законово изискване уведомлението да е направено в определен срок преди датата на напускане. Няма пречка обаче в договора за управление и контрол, сключен между дружеството и управителя, да се уговори такъв срок.

Уведомлението за напускане се съставя в свободен текст. То трябва ясно и недвусмислено да изразява волята на управителя да напусне и да бъде заличен от търговския регистър. Не е необходимо да се посочват причини за напускането.

Писменото уведомление трябва да е отправено до дружеството. Ако има и друг управител на същото дружество, уведомлението трябва да е получено от него. Спорен е въпросът дали напускащият управител може валидно да получи уведомлението за собственото си напускане. Преобладаващата съдебна практика не приема, че дружеството е валидно уведомено, ако напускащият управител е адресирал уведомлението до себе си и се е подписал за получател. Счита се, че ако дружеството има само един управител уведомлението трябва да е получено от съдружниците, респ. от едноличния собственик на капитала.

На следващо място, уведомлението трябва да бъде получено от дружеството. То може да бъде подадено в офиса на фирмата или изпратено по пощата, чрез куриер, по имейл и т.н. За да се избегнат спорове относно доказване на датата на получаването му и съдържанието му, често уведомлението се връчва чрез нотариус. 

Някои съдебни състави считат, че когато управителят и едноличният собственик на капитала са едно и също физическо лице, управителят не може да напусне чрез писмено уведомление. Нормата на чл. 141, ал. 5, изр. последно от ТЗ обаче не предвижда изключение по отношение на ЕООД.

Заличаване на управителя в Търговския регистър

В едномесечен срок от получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването на управителя в търговския регистър. Заявлението се подава от другия управител, ако има такъв. Не е необходимо изрично решение на Общото събрание на съдружниците или на едноличния собственик на капитала за освобождаване на напусналия управител.

Когато няма друг управител, дружеството трябва да избере нов управител на мястото на напусналия. За целта е необходимо да се проведе общо събрание на съдружниците, респ. едноличният собственик на капитала да вземе съответно решение. Новоизбраният управител трябва да представи в търговския регистър нотариално заверен образец от подписа си и декларации по чл. 141, ал. 8 и чл. 142 от Търговския закон.

Ако в едномесечния срок от получаване на уведомлението дружеството не предприеме действия за вписване освобождаването на управителя в търговския регистър, той може сам да подаде заявление, за да бъде заличен. Няма значение, че след заличаването дружеството може да остане без управител. Напускането на управителя се вписва в търговския регистър независимо дали на негово място е избрано друго лице.

За да бъде заличен в Търговския регистър напускащият управител трябва да подаде следните документи:
  1. Заявление, образец А4
  2. Писмено уведомление за напускане
  3. Доказателства за получаване на уведомлението от дружеството
  4. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  5. Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ако документите се подават от пълномощник
  6. Платежно нареждане за внесена държавна такса
  7. Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник

Таксата за заличаване на управителя в търговския регистър е 30 лева, когато документите се подават на хартиен носител в офисите на Агенцията по вписванията.

При подаване на Заявлението А4 по електронен път таксата е 15 лева.

Ако в продължение на три месеца дружеството остане без вписан управител, то може да бъде прекратено и обявено в ликвидация от съда.

В случай, че се нуждаете от съдействие или консултация във връзка с напускане на управител на ЕООД или ООД, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия