Всяко търговско дружество или едноличен търговец може да назначи прокурист, който да управлява предприятието му. Често в практиката прокурист се назначава, когато управителят на ЕООД или едноличният търговец ползва отпуск за бременност и раждане  и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, за да може да получава обезщетение от НОИ.

Упълномощаването на прокуриста (т.нар. прокура) трябва да бъде с нотариална заверка на подписа и подлежи на вписване в търговския регистър.

Няма пречка търговецът да упълномощи няколко физически лица едновременно като свои прокуристи. Те могат да го представляват поотделно или заедно или в някаква комбинация помежду си и/или с управителя. Смесеният вариант на представителство се предпочита за сключване на договори на по-голяма стойност, за теглене на кредити и т.н.  

Договорът за търговско управление (т.нар. договор за прокура) може да бъде трудов или граждански договор за поръчка.

Сключването на такъв договор е задължително. Не е достатъчно само да се направи пълномощно (прокура) в полза на прокуриста. Причината за това е, че при упълномощаването възникват само права, но не и задължения за упълномощеното лице.

С договора за прокура трябва детайлно да се уредят всички права и задължения на прокуриста, ограниченията и забраните за извършване на определени действия, отговорността му, основанията за прекратяване на договора и т.н.

Договорът за прокура е винаги възмезден, т.е. на прокуриста се дължи възнаграждение.

Дори прокурата да не е вписана в търговския регистър, съдебната практика приема, че търговецът дължи на прокуриста уговореното възнаграждение. Няма пречка размерът на възнаграждението да се уговори и в анекс към договора. Също така, могат да се предвидят и различни бонуси за постигнати резултати.

Договорът за прокура може да е безсрочен или за определен срок.

С договора за прокура се възлага на прокуриста да извършва оперативното управление на фирмата или едноличния търговец. Представителната му власт обаче е по-ограничена от тази на управителя.

Прокуристът има право да:
 • представлява търговеца пред всякакви трети лица – банки, застрахователи, търговски дружества, държавни и общински органи;
 • осъществява всички действия и сделки, свързани с управлението на дейността на търговеца – напр. да сключва договори за продажба, за наем, за заем, за застраховки, да предявява искове от името на търговеца и др.;
 • организира търговската дейност, производствения процес, счетоводната отчетност и да оперира с банковите сметки на дружеството;
 • упълномощава трети лица за извършване на определени действия – напр. адвокати, счетоводители и др.

На прокуриста може изрично да се възложи да осъществява и правомощията на работодателя по отношение на трудовите правоотношения със служителите. Напр. сключване и прекратяване на трудови договори, реализиране на дисциплинарната отговорност на служителите и др.

Прокуристът се подписва като прибавя към фирмата своето име и добавка, която сочи прокурата.

Прокуристът няма право:
 • да упълномощава други лица със своите права по закон;
 • да отчуждава или да обременява с тежести недвижими имоти, собственост на търговеца, както и да учредява ограничени вещни права върху тях, освен ако не е изрично упълномощен;
 • да извършва конкурентна дейност и да сключва търговски сделки за своя или за чужда сметка, които попадат в пределите на упълномощаването, освен ако е уговорено друго в договора за прокура.

Упълномощаването на прокурист има действие спрямо третите лица след вписване в търговския регистър.

Необходимите документи за вписване на прокура са:
 1. Заявление Б1;
 2. Нотариално заверен образец от подписа на прокуриста;
 3. Декларация по чл. 21, ал. 3 от ТЗ от прокуриста;
 4. Прокура с нотариално заверен подпис на управителя на ЕООД или ООД, на изпълнителния директор на ЕАД или АД или на едноличния търговец;
 5. Решение на компетентния орган на дружеството за назначаване на прокурист;
 6. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
 7. Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ;
 8. Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник;
 9. Платежно нареждане за внесена държавна такса.

В зависимост от конкретния случай може да се изискват и други документи. Например, удостоверение за актуално състояние, покани за свикване на общо събрание и др.

Държавната такса за вписване на прокура е 40 лева.
Ако документите се подават по електронен път таксата е 20 лева.

Упълномощаването на прокуриста може да бъде оттеглено по всяко време. Прекратяването на прокурата също трябва да се впише в търговския регистър. В противен случай оттеглянето на пълномощното няма да има действие спрямо трети лица.

Имайте предвид, че прокурата не се прекратява автоматично със смъртта или поставянето на едноличния търговец под запрещение.

Договорът за прокура може да се прекрати и в следните случаи:
 • по взаимно съгласие;
 • с изтичане на срока на прокурата, ако е уговорен такъв;
 • едностранно от прокуриста с предизвестие;
 • при смърт или поставяне под запрещение на прокуриста;
 • при преобразуване, ликвидация или откриване на производство по несъстоятелност на търговското дружество;
 • в други хипотези, уговорени в договора за прокура.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с назначаване на прокурист, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия