На 11.02.2021 г. КЗЛД прие Становище рег. № П НМД-01-4/14.01.2021 относно наличието на правно основание за съхраняване на видеозаписи в регистър „Видеонаблюдение“ от търговци, лицензирани да извършват частна охранителна дейност, за срок, по-дълъг от предвидения в чл. 56, ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност двумесечен срок. В посочената правна норма е предвидено, че записите от техническите средства за видеонаблюдение се съхраняват в регистър „Видеонаблюдение“ два месеца след изготвянето им, а унищожаването им се удостоверява от ръководителя на охранителната дейност.

Практическият проблем, който поставят фирмите, занимаващи се с частна охранителна дейност, е, че след изтичане на 2-месечния срок администраторът трябва всеки ден да трие записи и да протоколира съответното действие – на първия ден от третия месец следва да изтрие записите от първия ден на първия месец, на втория ден от третия месец следва да изтрие записите от втория ден на първия месец и т.н. Ако трябва всеки ден да се съставя протокол за изтритите записи, това би създало за фирмите организационни затруднения и повишени разходи за време и труд.

Макар конкретното Становище да е дадено по повод на запитване, касаещо частните охранители, дадените в него тълкувания на нормативната уредба от КЗЛД засягат всички администратори, обработващи лични данни от видеонаблюдение.

КЗЛД приема, че разпоредбата на чл. 56, ал. 4 от ЗЧОД е императивна и е недопустимо разширителното тълкуване на посочения в нея срок. Следователно, записите от видеонаблюдение трябва да се съхраняват точно 2 месеца. Определянето на по-кратък срок (напр. формулировка „до два месеца“) или на по-дълъг срок противоречи на закона. Промяната на срока за съхранение на данните, за да бъдат намалени оперативни разходи, би било в нарушение както на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), така и на изискванията на ЗЧОД.

Последващото обработване на записи от видеонаблюдение, т.е. след изтичане на законовия 2-месечен срок, е допустимо само за конкретни записи, които се обработват допълнително за целите на:
  • предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления;
  • защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица;
  • изпълнението по гражданскоправни искове;
  • други съвместими цели по смисъла на чл. 23 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Според КЗЛД оптимизирането на процесите по изтриване на записите от видеонаблюдението може да се постигне чрез въвеждането на технически мерки. Напр. автоматично изтриване след изтичането на 2-месечния срок. Такова изтриване следва да може да се доказва чрез извършвани от системата автоматични записи на извършваните от нея действия с оглед принципа и отговорността за отчетност на всеки администратор на лични данни.

На следващо място, Комисията приема, че самото документиране на унищожаването на записите в протокол, може да се извършва на определен във вътрешните правила и процедури период време (организационна мярка). Напр. веднъж месечно, на основата на записите от съответната система за извършване на видеонаблюдението.

Също така, според КЗЛД фирмите с лиценз за частна охранителна дейност НЕ могат да обработват събраните чрез видеонаблюдение лични данни за други цели, освен изрично посочените в ЗЧОД. Правното основание за обработване на лични данни от видеонаблюдение за тези фирми е чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на документи или от консултация в областта на защита на личните данни, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия