Удостоверение за тежести най-често се изисква при продажба и учредяване на ипотека върху имот. В него се посочват всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права върху имота към момента на изготвянето му, респ. удостоверява се, че такива няма. Официалното наименование на това удостоверение е Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот.

Удостоверение за тежести се издава от Службата по вписвания към Агенцията по вписванията.

Ако купувате имот, препоръчваме да изискате удостоверение за липса на тежести с максимален срок на проверката. Обикновено хората се ограничават да искат проверка за период от 10 г. назад. Това обаче не винаги е достатъчна гаранция за купувача, че ще придобие „чист“ имот. Причината е, че 10-годишната давност не изтича за висящи граждански дела с вписани искови молби, както и за възбрани.

Също така, имайте предвид че електронните справки в Имотния регистър не винаги съдържат пълната информация за имота. Затова задължителна част от проверката за тежести върху имота е изваждането на удостоверение.

Заявлението за издаване на удостоверение за тежести трябва да съдържа:
  • данни за лицата, за които се отнася справката и на техните преки праводатели;
  • пълно описание на недвижимия имот, местонахождението му, общината, в която се намира и най-малко три от границите му.
Към заявлението се прилагат:
  • копия на всички документи за собственост, хронологично подредени, за да се проследи цялата история на имота (нотариални актове, договори за доброволна делба или съдебни решения за делба, брачни договори, завещания, удостоверения за наследници и др.);
  • актуална схема/скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
  • документ за платена държавна такса.

Освен на „гише“, удостоверението може да бъде заявено и получено и по електронен път. За целта, заявителят трябва да притежава електронен подпис или цифров сертификат, издаден от Агенцията по вписванията.

Ако не разполагате с копия на някои от старите документи за собственост, е необходимо да се снабдите с тях предварително. За целта трябва да подадете заявление на място или по електронен път за получаване на незаверени преписи от тях.

За издаване на удостоверението се заплащат следните такси:
  • 10 лв. – за издаване в срок до 7 работни дни;
  • 30 лв. – за издаване в срок до 3 работни дни.

Всяко удостоверение за тежести има уникален буквено-цифрен код с дължина от 12 знака, състоящ се от цифри и главни латински букви. Препоръчваме да се прави проверка за автентичност, т.е. дали удостоверението, с което разполагате, е идентично с издаденото от Агенцията по вписванията. Тази проверка можете да направите на https://uwt.registryagency.bg/.

Удостоверението за тежести на недвижим имот няма срок на валидност. То е актуално и валидно само към момента на издаването му. Вписвания, отбелязвания и заличавания за имотите се извършват всеки ден. За това още на следващия ден след издаване на удостоверението могат да настъпят промени и да бъде вписана напр. искова молба или възбрана.

Ако се нуждаете от консултация във връзка с покупко-продажба на недвижим имот, снабдяване с преписи от документи за собственост и удостоверения за тежести, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия