Търговските дружества (ЕООД, ООД и АД) не е необходимо задължително да влязат в процедура по дерегистрация по ДДС при ликвидация. Законът им дава право на избор – да се дерегистрират или да запазят регистрацията си по ДДС до датата на заличаването им в търговския регистър.

При прекратяване на фирма с ликвидация ликвидаторът трябва да подаде заявление за дерегистрация по ДДС в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Срокът за подаване на заявлението за дерегистрация по ДДС при ликвидация е 14-дневен и тече от датата на вписване в Търговския регистър на ликвидацията на фирмата.

Ако обаче, търговското дружество желае да остане регистрирано по ДДС до датата на заличаването му от търговския регистър, може в този 14-дневен срок да подаде декларация в свободен текст в съответната териториална дирекция на НАП. В този случай ликвидаторът (ликвидаторите) отговаря солидарно за дължимия данък през периода на ликвидацията.

Запазването на регистрацията по ДДС през целия срок на ликвидационната процедура има смисъл само ако дружеството ще продължи да извършва независима икономическа дейност. Това трябва внимателно да се прецени още преди да бъде взето решение за прекратяване на фирмата. Ако дружеството прекрати ДДС регистрацията си, но продължи да извършва дейност през периода на ликвидация, за него може да възникне задължение за нова регистрация по ДДС, респ. да възникнат допълнителни данъчни задължения. Това е така, тъй като към датата на дерегистрацията се смята, че фирмата извършва доставка по смисъла на ЗДДС на всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е ползвало данъчен кредит и ще дължи ДДС върху наличните активи.

Заявлението за дерегистрация по ДДС при ликвидация се подава по образец – приложение № 8 към ППЗДДС. В него трябва да се посочи основанието за дерегистрация.

Към заявлението се прилагат:
  1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е подадено заявлението;
  2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки – за лица, регистрирани на основание чл. 99, ал. 3 от ЗДДС;
  3. справка за извършените облагаеми вътреобщностни придобивания за последните 12 месеца преди текущия месец – за лица, регистрирани на основание чл. 99, ал. 7 от ЗДДС;
  4. справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;
  5. удостоверението(ята) за регистрация по чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, в случаите, когато са издадени.

Заедно със справка-декларацията за последния данъчен период се подава и протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от ЗДДС по образец (приложение № 9 към ППЗДДС). Протокол-описът се включва в дневника за продажбите за последния данъчен период и в резултата за последния данъчен период, деклариран със справка-декларацията за този данъчен период.

В 7-дневен срок от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.

В срок от 7 календарни дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията. Ако дружеството бъде дерегистрирано по ДДС, за дата на дерегистрацията се смята датата на вписване в Търговския регистър на ликвидацията на фирмата.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, съдействие или консултация във връзка с ликвидацията на ЕООД, ООД или АД, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия