На 17 декември 2023 г. изтича крайният срок, в който всички фирми с персонал между 50 и 249 лица трябва да приемат Вътрешни правила за подаване, регистриране и разглеждане на сигнали по новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Напомняме, че за работодателите от публичния сектор, както и за частните фирми с над 250 служители, изискванията да създадат вътрешен канал за подаване, регистриране и разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН влязоха в сила още на 4 май 2023 г.

От 4 май 2023 г. влязоха в сила изискванията и спрямо работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите им, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква “Б” и част II от приложението към ЗЗЛПСПОИН.

За всички останали фирми с персонал под 50 лица изискванията не са задължителни.

За да приведат дейността си в съответствие със ЗЗЛПСПОИН, фирмите трябва:
  1. Да приемат свои Вътрешни правила за подаване, регистриране и разглеждане на сигнали и съпътстващите ги документи;
  2. Да определят служители, които да приемат и разглеждат сигналите;
  3. Да поставят на видно място в офисите и другите си обекти (магазини, производствени предприятия и т.н.), както и на интернет сайтовете си информация за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали.

Работодателите от частния сектор могат да възложат приемането и регистрирането на писмени сигнали и на външно физическо или юридическо лице. Приемането и регистрирането на устни сигнали обаче, както и дейността по разглеждане на сигналите, независимо дали са устни или писмени, може да се извършва само от служители на работодателя

Имайте предвид, че ЗЗЛПСПОИН не се прилага за жалби, сигнали или други искания, независимо от това как са озаглавени, чрез които се търси единствено защита на лични права и интереси, без да има индикация за засегнат обществен такъв. По реда на ЗЗЛПСПОИН не могат да се разглеждат жалби и сигнали, касаещи междуличностни отношения, без значение от наличието или липсата на трудов контекст.

На фирмите, които не създадат свой вътрешен канал за подаване, регистриране и разглеждане на сигнали, може да бъде наложена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

Ако се нуждаете от изготвяне на правила за вътрешно подаване на сигнали или правна консултация и съдействие във връзка със задълженията по ЗЗЛПСПОИН, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия