Ha 10.04.2020 г. Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa yтвъpди пpeдлoжeнитe oт банките правила, които ще доведат до временен мораториум върху банковите кредити във връзка с COVID-19.

Механизмите за отсрочване на вноски по банкови заеми ще се прилагат само за договори за кредит, сключени до 31.03.2020 г. В тях се включват потребителските, ипотечните и отворените кредити, както и тези по кредитни карти.

Банките обаче не са длъжни да въведат този временен мораториум върху банковите кредити, които са отпуснали. Всяка банка, която е приела да прилага правилата за отсрочване на задължения по кредити, ще обяви публично предлаганите облекчения на своя сайт, в банковите си салони и по друг подходящ начин. В обявлението ще се посочва редът, по който банката ще договаря отсрочване на задълженията, както и началният момент, от който ще се прилага.

Банките могат да договарят с клиентите си индивидуални схеми на отсрочване, различни от посочените по-долу, както и други облекчения.

Кои кредитополучатели могат да искат отсрочване на вноските си по банков кредит

От утвърдения от БНБ ред за пълно или частично замразяване на вноските по кредитите си ще могат да се възползват както гражданите, така и фирмите, чието финансово състояние се е влошило в peзyлтaт нa обявеното извънредно положение.

Те обаче трябва да отговарят на няколко задължителни условия:
  • да имат или да очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с банката договор, като тези затруднения са във връзка с пандемията от COVID-19 и въведените със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., ограничения и техните последици;
  • към 01.03.2020 г. задълженията им по договорите за кредит да са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни;
  • най-късно до 22.06.2020 г. да са подали искане до банката за отсрочване на задълженията им.

Клиентите ще трябва да посочат пред банката причините, поради които имат или очакват да имат затруднения при погасяване на задълженията си. Най-често това ще става с подаване на декларация по образец на всяка банка.

Причините за отсрочване на кредита и документите, които ги установяват, могат да бъдат:
  • безработица. В този случай се представя Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и документ за регистрация в Бюрото по труда;
  • неплатен отпуск. В този случай се представя Заповед, Служебна бележка или Удостоверение от работодателя за предстоящо или вече започнало ползване на неплатен отпуск на лицето (за срока на извънредното положение или за периода на ограничителните мерки във връзка с коронавируса или за друг, определен от конкретната банка минимален срок);
  • намаляване на трудовото възнаграждение. В този случай се представя напр. Допълнително споразумение към трудовия договор, в което е уговорена тази промяна;
  • здравословни причини, свързани с COVID-19. Могат да се представят болничен лист, свързан с COVID-19, епикриза за здравословни проблеми, свързана с COVID-19 и др.

Банките ще правят проверка на заявените причини. С подписването на самата декларация, кредитополучателите ще дават своето съгласие банката да извършва проверки в базите данни на НАП, НОИ и други институции. Например, банката служебно ще провери дали лицето, подало искането, е съкратено или е в неплатен отпуск. По отношение на фирмите, банките също служебно могат да събират необходимата им информация.

Очаква се банките да не събират допълнителни такси за подаване и разглеждане на исканията на клиентите.

Срок на мораториума върху плащанията по банкови кредити

Максималният срок, за който се допуска замразяване на плащания по банкови кредити, е 6 месеца.

Мораториумът или т.нар. „гратисен период“ изтича на 31.12.2020 г. Към тази дата отсрочването се прекратява, дори и 6-месечният срок да не е изтекъл. За това, кредитополучателите, които искат да се възползват от максималния срок, трябва да подадат искания до своите банки своевременно.

Крайната дата, до която ще се отсрочат вноските на конкретен клиент, може да варира в зависимост от датата, на която той е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата.

Отсрочване може да поиска всеки клиент, който отговаря на посочените по-горе изисквания, най-късно до 22.06.2020 г., а банката трябва да е взела решение до 30.06.2020 г.

Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период преди изтичането му и да поиска изготвяне на погасителен план.

Кои задължения по банкови кредити ще се отсрочват

Кредитополучателите могат да искат отсрочване на всички изискуеми суми по кредита (лихви, главница, такси) или само на главницата.

Искането може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на подаване на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще, т.е. само за вноски с ненастъпил падеж.

Непогасените на първоначално договорените падежи суми се погасяват на части след изтичане на гратисния период, съгласно приложимия механизъм на отсрочване.

Механизми на отсрочване

Предвидени са 3 механизма на отсрочване на вноски по кредити. Изборът на конкретен механизъм се извършва по взаимно съгласие на банката и нейния клиент, за което подписват Анекс към договора за кредит.

Ако страните не постигнат съгласие за конкретен механизъм, клиентът трябва да продължи да обслужва кредита си съгласно сключения договор за кредит и погасителния план към него.

Ако по договора за кредит има съдлъжници или поръчители, те също трябва да подпишат анекса към договора за кредит. Препоръчваме, подписването на анекса да стане едновременно от длъжника и евентуалните съдлъжници или поръчители. Ако кредитополучателят подпише анекса, но след това другите съдлъжници или поръчители откажат да го направят, това може да доведе до неблагоприятни последици за кредитополучателя. Напр. някои банки в такива случаи предвиждат целият размер на кредита да стане предсрочно изискуем.

  • Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва до 6 месеца

При този механизъм дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Целият остатък от кредита, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

  • Механизъм № 2 – отсрочване на главница до 6 месеца

При тази схема дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не покъсно от 31.12.2020 г.

Дължимата за периода лихва се плаща така, както е било уговорено до момента в договора за кредит.

След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план. Той обхваща целия остатък от дълга, включително неплатената главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

  • Механизъм № 3, приложим за револвиращи кредити

Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.

За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г., дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

В случай, че се нуждаете от съдействие или от консултация във връзка с въведените извънредни мерки и правила, свързани с договорите за кредит, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия