Екипът на Адвокатско дружество “Кънчев, Гичева, Марникас и партньори” има богат експертен опит в консултирането и защитата на правата и интересите на своите клиенти при проблеми, свързани с облигационно право.

Ние предлагаме различни правни услуги, част от които са:

 • Правни консултации, участие в преговори и изготвяне на различни видове предварителни и окончателни договори:

– договори за покупко-продажба и/или замяна на недвижими имоти, МПС и движими вещи;

– договори за наем;

– договори за аренда;

– договори за заем (за потребление и за послужване);

– договори за дарение;

– договори за поръчка;

– договори за изработка;

– договори за строителство и за ремонтни дейности;

– договори за граждански дружества;

– спогодби, споразумения и др.

 • Правни консултации и изготвяне на пълномощни, както и оттегляне на дадени пълномощни – пълномощни за прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, за управление и разпореждане с МПС, генерални и изрични пълномощни за представителство пред различни държавни и общински органи и служби, банки и др.;
 • Правна защита, съдействие и процесуално представителство по дела, свързани с неизпълнение на сключени договори, обявяване на договори и упълномощавания за нищожни или унищожаеми, обявяване на сключени предварителни договори за окончателни и др.;
 • Правна защита и съдействие за съдебно и извънсъдебно разваляне на договори;
 • Правна защита и съдействие по проблеми, свързани с поръчителство;
 • Изготвяне на нотариални покани, молби, заявления и други документи;
 • Правна помощ и съдействие при прехвърляне на вземания (цесия), прихващане на насрещни задължения и упражняване на право на задържане;
 • Реализиране на договорна и регресна отговорност, претендиране на обезщетения за причинени имуществени и/или неимуществени вреди от непозволено увреждане и на обезщетения за неоснователно обогатяване;
 • Защита срещу недобросъвестни действия на длъжниците и събиране на вземания;
 • Участие в преговори за извънсъдебно разрешаване на спорове;
 • Правни консултации и защита на правата на потребителите при пазаруване от онлайн магазини, при покупка на туристически пакети и т.н.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия