Екипът на Адвокатско дружество “Кънчев, Гичева, Марникас и партньори” разполага със задълбочени познания и професионален опит в областта на административното право и обжалването на административни актове.

Ние предлагаме различни услуги, част от които са:

 • Процесуално представителство и защита при обжалване по административен и съдебен ред на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове;
 • Процесуално представителство и защита при обжалване на наказателни постановления, издадени по реда на Закона за административните нарушения и наказания и др.;
 • Процесуално представителство и защита при обжалване на електронни фишове за шофиране с превишена скорост и наказателни постановления по Закона за движение по пътищата;
 • Процесуално представителство и защита при обжалване на актове по Закона за устройство на територията;
 • Правни консултации и представителство пред административните органи във връзка с издаването на разрешителни и лицензии за извършване на дейност;
 • Правни консултации и представителство пред административните органи във връзка с издаване на разрешения за работа и временно или постоянно пребиваване на чуждестранни граждани на територията на Република България;
 • Правни консултации и съдействие в процедури по придобиване на българско гражданство;
 • Правна защита и съдействие пред различни административни и регулаторни органи – Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Главна инспекция по труда, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на личните данни, общински органи и др.;
 • Изготвяне и подаване на молби, жалби, заявления и други документи пред различни административни органи;
 • Правни консултации и съдействие при получаване на административни услуги от държавни и общински органи – издаване на удостоверения, подаване на декларации и др.;
 • Правни консултации и съдействие във връзка с накърнени права и законни интереси на граждани от действия или бездействия на административните органи;
 • Подготовка и участие в административни производства по издаване на административен акт на общата или специализираната държавна администрация и местната власт.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия