• Обжалване – по административен и съдебен ред – на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове;
  • Обжалване пред ВАС на подзаконови административни актове;
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени по реда на Закона за административните нарушения и наказания и др.;
  • Проблеми, свързани с административните производства (производства по молби, жалби и други пред различни административни органи);
  • Подготовка и участие в административни производства по издаване на административен акт на общата или специализираната държавна администрация и местната власт.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия