Адвокатско дружество “Кънчев, Гичева, Марникас и патньори” има дългогодишен опит, свързан с търговски сделки и договори, както и в консултирането на български и чуждестранни търговски дружества за структуриране и сключване на различни видове търговски сделки.

Ние предлагаме на нашите клиенти изготвянето на всички видове търговски договори:

 • Договори за покупко-продажба;
 • Договори за дистрибуция;
 • Договори за лизинг;
 • Договори за франчайзинг;
 • Комисионни договори;
 • Договори за консигнация;
 • Спедиционни договори;
 • Договори за превоз;
 • Лицензионни договори и договори за ноу-хау;
 • Договори за цесия (продажба на вземания);
 • Договори за строителство и за извършване на строително-ремонтни дейности;
 • Договори за замяна (бартер) на стоки и услуги;
 • Договори за маркетинг и реклама;
 • Договори за встъпване и заместване в дълг;
 • Договори за заем;
 • Договори за наем;
 • Договори за изработка, вкл. на интернет сайтове, компютърни програми и системи;
 • Общи условия за продажба и доставка на стоки и услуги, вкл. за онлайн търговия;
 • Споразумения за конфиденциалност и др.

Нашият екип предоставя и следните услуги на своите корпоративни клиенти:

 • Изготвяне на необходимите документи и учредяване на обезпечения за търговски сделки и договори – особен залог върху машини и съоръжения, вземания, ценни книжа, дружествени дялове и търговски предприятия, ипотеки върху недвижими имоти и записи на заповед;
 • Участие в търговски преговори и в извънсъдебно уреждане на търговски спорове;
 • Устни и писмени правни консултации и становища по търговски сделки и договори;
 • Изготвяне на необходимите документи за различни фигури на договорно търговско представителство – прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници;
 • Предявяване на щети /имуществени и неимуществени/ по застрахователни полици;
 • Процесуално представителство в съдебни производства по търговски спорове;
 • Процесуално представителство при обезпечителни производства за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани и налагане на запор върху банкови сметки на длъжника;
 • Процесуално представителство при изпълнителни производства по събиране на вземания.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия