Адвокатско дружество “Кънчев, Гичева, Марникас и патньори” има дългогодишен опит, свързан с търговски сделки и договори, както и в консултирането на български и чуждестранни търговски дружества за структуриране и сключване на различни видове търговски сделки.

Ние предлагаме на нашите клиенти изготвянето на всички видове търговски договори:

  • Договори за покупко-продажба;
  • Договори за дистрибуция;
  • Договори за лизинг;
  • Договори за франчайзинг;
  • Комисионни договори;
  • Договори за консигнация;
  • Спедиционни договори;
  • Договори за превоз;
  • Лицензионни договори и договори за ноу-хау;
  • Договори за цесия (продажба на вземания);
  • Договори за строителство и за извършване на строително-ремонтни дейности;
  • Договори за замяна (бартер) на стоки и услуги;
  • Договори за маркетинг и реклама;
  • Договори за встъпване и заместване в дълг;
  • Договори за заем;
  • Договори за наем;
  • Договори за изработка, вкл. на интернет сайтове, компютърни програми и системи;
  • Общи условия за продажба и доставка на стоки и услуги, вкл. за онлайн търговия;
  • Споразумения за конфиденциалност и др.

Нашият екип предоставя и следните услуги на своите корпоративни клиенти:

  • Изготвяне на необходимите документи и учредяване на обезпечения за търговски сделки и договори – особен залог върху машини и съоръжения, вземания, ценни книжа, дружествени дялове и търговски предприятия, ипотеки върху недвижими имоти и записи на заповед;
  • Участие в търговски преговори и в извънсъдебно уреждане на търговски спорове;
  • Устни и писмени правни консултации и становища по търговски сделки и договори;
  • Изготвяне на необходимите документи за различни фигури на договорно търговско представителство – прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници;
  • Предявяване на щети /имуществени и неимуществени/ по застрахователни полици;
  • Процесуално представителство в съдебни производства по търговски спорове;
  • Процесуално представителство при обезпечителни производства за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани и налагане на запор върху банкови сметки на длъжника;
  • Процесуално представителство при изпълнителни производства по събиране на вземания.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия