Οι εταιρείες που δεν ασκούσαν επιχειρηματικές δραστηριότητες το 2019 πρέπει να υποβάλλουν δήλωση μη δραστηριότητας στο Eμπορικό Μητρώο το αργότερο ως τις 31 Μαρτίου 2020.

Οι ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικό ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο, καθώς και οι ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης που δεν λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του 2019, ΔΕΝ υποβάλλουν δήλωση μη δραστηριότητας.

Όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), είτε πρόκειται για όφελος κοινού συμφέροντος είτε για ιδιωτικό όφελος, οι οποίοι έχουν επανεγγραφεί στην Υπηρεσία του Μητρώου, υποβάλλουν δήλωση μη δραστηριότητας για το 2019 στο Μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έως τις 31 Μαρτίου 2020.

Οι ΜΚΟ, που δεν έχουν εγγραφεί εκ νέου στην Υπηρεσία του Μητρώου και οι οποίες δεν ασκούσαν δραστηριότητες το 2019, πρέπει να δημοσιεύσουν δήλωση μη δραστηριότητας είτε μέσω μίας οικονομικής εφημερίδας είτε μέσω του διαδικτύου έως τις 31 Μαρτίου 2020. Η δήλωση μπορεί επίσης να δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης ΜΚΟ.

Μόλις υποβληθεί η δήλωση για το 2019 και αν δεν πραγματοποιηθεί καμία άλλη δραστηριότητα μέσα στο 2020, σε αυτήν την περίπτωση οι εταιρείες και οι ΜΚΟ δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν νέα δήλωση τα επόμενα χρόνια.

Για την υποβολή δήλωσης μη δραστηριότητας στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:
  1. Αίτηση, υπόδειγμα G3
  2. Τυποποιημένη δήλωση μη δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθ. 38, παρ. 9, σημείο 2 του Νόμου περί Λογιστικής
  3. Δήλωση μη δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθ. 38, παρ. 9, σημείο 2 του Νόμου περί Λογιστικής, όπου τα προσωπικά δεδομένα, εκτός εκείνων που απαιτούνται από το νόμο, διαγράφονται
  4. Δήλωση σχετικά με τη γνησιότητα των περιστάσεων που δηλώθηκαν για είσοδο και την αποδοχή των πράξεων του άρθ. 13, παρ. 4 του Νόμου περί εμπορικού μητρώου και του μητρώου νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  5. Πληρεξούσιο εάν η αίτηση δεν υποβάλλεται προσωπικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αντίστοιχου εμπόρου ή εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης

Δεδομένου ότι μεγάλες ουρές δημιουργούνται τον Μάρτιο μπροστά από τα γραφεία της Υπηρεσίας του Μητρώου, προκειμένου να εξοικονομήσετε χρόνο σας προτείνουμε να υποβάλλετε τα έγγραφα ηλεκτρονικά. Ο νόμος δεν επιτρέπει την αποστολή εγγράφων ταχυδρομικώς ή μέσω κούριερ λόγω της ανάγκης επαλήθευσης της ταυτότητας του προσώπου που τα υποβάλλει.

Τα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν προσωπικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή ΜΚΟ (π.χ. διευθυντής, εκτελεστικός διευθυντής κλπ.).

Ένας δικηγόρος μπορεί επίσης να δημοσιεύσει τη δήλωση με ηλεκτρονική υπογραφή. Το πλεονέκτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι για το πληρεξούσιο δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένο από συμβολαιογράφο και έτσι εξοικονομούνται χρήματα από το τέλος για την υπογραφή του αντιπροσώπου του αντίστοιχου εμπόρου ή ΜΚΟ.

Ο λογιστής της εταιρείας ή της ΜΚΟ ΔΕΝ δικαιούται να υποβάλλει δήλωση μη δραστηριότητας.

Δεν οφείλεται κρατικό τέλος για δημοσίευση δήλωσης μη δραστηριότητας στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο ΜΚΟ.

Μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, η Υπηρεσία του Μητρώου πρέπει να στείλει στην Εθνική Υπηρεσία Φορολογικών υποθέσεων κατάλογο των εταιρειών και των ΜΚΟ που έχουν υποβάλλει αίτηση για την ανακοίνωση στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο ΜΚΟ δήλωσης μη δραστηριότητας. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωσή τους να δημοσιεύσουν την εν λόγω δήλωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αντιμετωπίζουν σοβαρά πρόστιμα.

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες και οι ΜΚΟ που δεν ασκούσαν δραστηριότητες το 2019 έχουν την υποχρέωση να το δηλώσουν και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία το αργότερο ως τις 30 Απριλίου 2020.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να υποβάλλετε δήλωση για τη μη δραστηριότητα της εταιρείας ή της ΜΚΟ σας. Δεν χρειάζεται να έρθετε στο γραφείο μας! Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com Θα υποβάλλουμε τα έγγραφά σας στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο ΜΚΟ την ίδια ημέρα και θα σας στείλουμε μια ειδοποίηση με εισερχόμενο αριθμό.

 


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές