Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. στη Βουλγαρία εξαρτάται από το εάν ο αγοραστής είναι ήδη μέτοχος ή είναι τρίτος. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί βάσει της εθνικότητας του πωλητή και του αγοραστή.

Η μεταβίβαση ενός εταιρικού μεριδίου από έναν μέτοχο στον άλλο γίνεται χωρίς κανέναν περιορισμό και δεν απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευσης των Μετόχων.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι τρίτος, η μεταβίβαση ακολουθεί τις προϋποθέσεις αποδοχής νέου μετόχου.

Πρώτον, θα υπογραφεί συμφωνία πώλησης μετοχών. Οι υπογραφές των μερών και το περιεχόμενο της σύμβασης θα τελούνται ταυτόχρονα με συμβολαιογραφική πράξη.

Η συμφωνία πώλησης μετοχών μπορεί να υπογραφεί:
  1. ενώπιον του συμβολαιογράφου στη Βουλγαρία, ή
  2. στην πρεσβεία ή το προξενείο της Βουλγαρίας στο εξωτερικό.

Δεύτερον, ο αγοραστής υποβάλλει στην εταιρεία αίτηση αποδοχής ως νέος μέτοχος. Επιπλέον, ο αγοραστής δηλώνει ότι αποδέχεται και συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της εταιρείας.

Τρίτον, η Γενική Συνέλευσης των Μετόχων ή ο μοναδικός ιδιοκτήτης του κεφαλαίου εγκρίνει τη μεταβίβαση μεριδίων από τον πωλητή στον αγοραστή και δέχεται τον αγοραστή ως νέο μέτοχο ή νέο μοναδικό ιδιοκτήτη της εταιρείας. Για τις αποφάσεις αυτές, χρειάζεται έγγραφο υπογεγραμμένο ενώπιον συμβολαιογράφου, εκτός εάν προβλέπεται από το Καταστατικό της εταιρείας ότι δεν χρειάζεται συμβολαιογράφος.

Επιπλέον, ένα νέο ενημερωμένο καταστατικό της εταιρείας υπογράφεται από τους μετόχους.

Για σκοπούς καταχώρησης της μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. στο Βουλγαρικό Εμπορικό Μητρώο, μια τυπική δήλωση από τον διευθυντή της εταιρείας και τον πωλητή των μεριδίων ότι δεν υπάρχουν μη καταβλητέοι μισθοί, αποζημιώσεις και νόμιμες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργατών και υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων οι εργαζόμενοι των οποίων οι εργασιακές σχέσεις έχουν τερματιστεί έως και τρία χρόνια πριν από τη μεταβίβαση του μεριδίου της εταιρείας.

Σε περίπτωση μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., ο νέος μοναδικός ιδιοκτήτης του κεφαλαίου μπορεί επίσης να λάβει αποφάσεις σχετικά με το νέο όνομα της εταιρείας, τη νέα καταχωρισμένη διεύθυνση, την αλλαγή του γενικού διευθυντή κ.λπ.

Η κυριότητα των μεριδίων μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή από την ημέρα της υπογραφής της συμφωνίας πώλησης μετοχών.
Η μεταβίβαση των μεριδίων τίθεται σε ισχύ έναντι τρίτων από την ημερομηνία εγγραφής της στο Εμπορικό Μητρώο.

Συνήθως, η αλλαγή κυριότητας των μεριδίων διαρκεί περίπου 4 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων στο Εμπορικό Μητρώο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή σχετικά με τη μεταβίβαση μεριδίων μιας βουλγαρικής εταιρείας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές