Η εγγραφή ΦΠΑ στη Βουλγαρία είναι σε άλλες περιπτώσεις υποχρεωτική και σε άλλες προαιρετική.

Η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων της Βουλγαρίας εκδίδει έναν αριθμό αναγνώρισης ΦΠΑ με πρόθεμα “BG”.

Υποχρεωτική εγγραφή ΦΠΑ

Κάθε υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στη Βουλγαρία και έχει φορολογητέο κύκλο εργασιών 50.000 λέβα (περίπου 25.000 ευρώ) ή περισσότερο για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 διαδοχικούς μήνες πριν από τον τρέχοντα μήνα, υποβάλλει αίτηση εγγραφής ΦΠΑ εντός 7 ημερών από την παρέλευση της φορολογικής περιόδου κατά την οποία ο κύκλος εργασιών αυτός έχει προκύψει στο εν λόγω πρόσωπο. Όταν ο κύκλος εργασιών επιτυγχάνεται για περίοδο όχι περισσότερο από δύο διαδοχικούς μήνες, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος, το άτομο υποβάλλει την αίτηση εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επίτευξης του κύκλου εργασιών.

Σε περίπτωση εξαγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η συνολική αξία των φορολογητέων εξαγορών για το τρέχον ημερολογιακό έτος υπερβαίνει τα 20.000 λέβα (περίπου 10.000 ευρώ), κάθε υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει αίτηση για εγγραφή ΦΠΑ.

Κάθε υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί παράδοση αγαθών υπό τους όρους εξ αποστάσεως πώλησης, όπου ο τόπος συναλλαγής βρίσκεται στο έδαφος της Βουλγαρίας, είναι επίσης υποχρεωμένος να υποβάλει αίτηση εγγραφής ΦΠΑ.

Παρά τον φορολογητέο κύκλο εργασιών, κάθε πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος και πραγματοποιεί φορολογητέες παραδόσεις αγαθών που συναρμολογούνται ή εγκαθίστανται στο έδαφος της Βουλγαρίας από ή για λογαριασμό του εν λόγω προσώπου εγγράφονται στο ΦΠΑ. Όταν ο παραλήπτης αυτής της παράδοσης είναι άτομο με ήδη εγγραφή ΦΠΑ στη Βουλγαρία, δεν προκύπτει υποχρέωση εγγραφής.

Εάν μια βουλγαρική εταιρεία χρησιμοποιεί διαφημιστικές υπηρεσίες από την Google ή το Facebook είναι υποχρεωμένη να εγγραφεί στο ΦΠΑ. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει μια απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής. Οι εταιρείες που έχουν εγγραφεί στο ΦΠΑ βάση αυτής της διαδικασίας δεν πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια στους πελάτες τους.

Προαιρετική εγγραφή ΦΠΑ

Κάθε υποκείμενος στο φόρο, όπου δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις για υποχρεωτική εγγραφή, έχει το δικαίωμα να λάβει αριθμό ΦΠΑ.

Επίσης, οποιαδήποτε φορολογητέα και μη φορολογητέα νομική οντότητα, όπου δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής εγγραφής, έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο ΦΠΑ για εξαγορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδικασία εγγραφής ΦΠΑ

Το πρόσωπο που είναι υποχρεωμένο ή έχει το δικαίωμα εγγραφής υποβάλλει αίτηση εγγραφής, συμπληρωμένη σε τυποποιημένη μορφή, στην αρμόδια τοπική διεύθυνση της Εθνική Υπηρεσία Εσόδων της Βουλγαρίας.

Επίσης, ορισμένα έγγραφα θα επισυνάπτονται σε οποιαδήποτε τέτοια αίτηση, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με τον φορολογητέο κύκλο εργασιών.

Η διαδικασία εγγραφής ΦΠΑ στη Βουλγαρία διαρκεί 14 ημέρες.

Κατόπιν γραπτού αιτήματος του εγγεγραμμένου προσώπου, ο διευθυντής της αρμόδιας τοπικής διεύθυνσης της Εθνική Υπηρεσία Εσόδων της Βουλγαρίας εκδίδει, εντός επτά ημερών, ξεχωριστό πιστοποιητικό με σκοπό την απόδειξη της εγγραφής ΦΠΑ στο εξωτερικό.

Οι δικηγόροι μας μπορούν να σας βοηθήσουν πλήρως με επαγγελματικές συμβουλές, μαζί με την προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων για την εγγραφή ΦΠΑ και εκπροσώπησης ενώπιον των φορολογικών αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές