Οποιαδήποτε εταιρεία στη Βουλγαρία μπορεί να διορίσει έναν Διευθυντή Επιχειρήσεων για τη διαχείριση της. Συχνότερα, Βουλγαρικές εταιρείες που ανήκουν σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα διορίζουν Διευθυντή Επιχειρήσεων για την εκτέλεση όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ωστόσο, η αντιπροσωπευτική εξουσία του Διευθυντή είναι πιο περιορισμένη από αυτή του γενικού διευθυντή της εταιρείας.

Η εξουσιοδότηση του Διευθυντή  πρέπει να φέρει συμβολαιογραφική υπογραφή. Επίσης, υποβάλλεται για καταχώριση στο Εμπορικό Μητρώο υπόδειγμα της υπογραφής του Διευθυντή.

Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τους ιδιοκτήτες της εταιρείας να εξουσιοδοτήσουν πολλά άτομα είτε για ξεχωριστή είτε για κοινή διαχείριση. Η μικτή εκδοχή της εκπροσώπησης προτιμάται για τη σύναψη συμβάσεων μεγαλύτερης αξίας, για την ανάληψη δανείων και πιστώσεων κ.λπ.

Η σύναψη συμβολαίου μεταξύ της εταιρείας και του Διευθυντή είναι υποχρεωτική. Η σύμβαση μπορεί να συναφθεί για αόριστο ή ορισμένο χρόνο.

Ο Διευθυντής δικαιούται μηνιαία αμοιβή, το ποσό της οποίας θα συμφωνηθεί από τα μέρη στη σύμβαση. Επίσης, μπορούν να παρέχονται διάφορα μπόνους για επιτευχθέντα αποτελέσματα.

Ο Διευθυντής Επιχειρήσεων έχει το δικαίωμα:
  • να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον τρίτων όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, κρατικές και δημοτικές αρχές.
  • να εκτελεί όλες τις ενέργειες και συναλλαγές που σχετίζονται με τη διαχείριση της δραστηριότητας της εταιρείας (π.χ. σύναψη συμβάσεων πώλησης, ενοικίασης, δανείου, ασφάλισης, υποβολή αξιώσεων για λογαριασμό της εταιρείας κ.λπ.).
  • να οργανώνει την εμπορική δραστηριότητα, την παραγωγική και λογιστική διαδικασία και να χρησιμοποιεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.
  • να εξουσιοδοτεί τρίτους να προβούν σε ορισμένες ενέργειες, π.χ. δικηγόρους, λογιστές κ.λπ.

Στο Διευθυντή μπορεί να ανατεθεί ρητά να εκτελεί τα καθήκοντα του εργοδότη στις εργασιακές σχέσεις. Για παράδειγμα, η σύναψη, η τροποποίηση και η καταγγελία συμβάσεων εργασίας, η εκτέλεση της πειθαρχικής ευθύνης των εργαζομένων, η αποστολή των εργαζομένων σε επαγγελματικά ταξίδια κ.λπ.

Ο Διευθυντής Επιχειρήσεων δεν έχει δικαίωμα:
  • να εξουσιοδοτήσει άλλα πρόσωπα με τα δικαιώματά του/της βάσει του νόμου.
  • να μεταβιβάσει ή να βαρύνει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία της εταιρείας (για παράδειγμα υποθήκη), εκτός εάν έχει ρητά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό.
  • να ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση με την εταιρεία.
Η εξουσιοδότηση ισχύει για τρίτους μόνο μετά την εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο.

Η εξουσιοδότηση του Διευθυντή Επιχειρήσεων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση υπόκειται επίσης σε εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 888 980 160.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές