Ο διαχειριστής Ε.Π.Ε. στη Βουλγαρία μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (Βούλγαρος ή αλλοδαπός – ανεξάρτητα από τη διαμονή).

Τις περισσότερες φορές ο μοναδικός ιδιοκτήτης του κεφαλαίου ή ο εταίρος με το μεγαλύτερο μερίδιο στο κεφάλαιο ορίζεται ως διαχειριστής. Αλλά μπορεί και ένα τρίτο πρόσωπο να οριστεί ως διαχειριστής μίας Ε.Π.Ε. στη Βουλγαρία.

Η εκλογή ή η απόλυση ενός διαχειριστή τίθεται σε ισχύ με την εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο. Ο διευθυντής υποβάλλει συμβολαιογραφική συγκατάθεση με δείγμα της υπογραφής του για έγγρηση στο Εμπορικό Μητρώο.

Η εξουσιοδότηση του διαχειριστή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Ο διευθυντής μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία με γραπτή ειδοποίηση. Εντός ενός μηνός από την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης, η εταιρεία πρέπει να ορίσει νέο διαχειριστή. Εάν η εταιρεία δεν το πράξει, ο διαχειριστής μπορεί να υποβάλει αίτηση για την καταχώριση αυτής της πράξης στο Εμπορικό Μητρώο. Σε αυτήν την περίπτωση, το όνομα του διαχειριστή διαγράφεται, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκλεγεί νέος διευθυντής της εταιρείας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει κηρύξει πτώχευση ή έχει διατελέσει διευθυντής ή μέλος διοικητικού ή ελεγκτικού φορέα μιας εταιρείας που διαλύθηκε λόγω πτώχευσης τα τελευταία δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία της απόφασης για κήρυξη πτώχευσης, σε περίπτωση που δεν ήταν ικανοποιημένοι οι πιστωτές, δεν μπορεί να οριστεί ως διαχειριστής.

Ο διευθυντής δεν μπορεί επίσης να είναι ένα πρόσωπο το οποίο ήταν διευθύνων σύμβουλος ή μέλος ενός διαχειριστικού ή ελεγκτικού οργάνου μιας εταιρείας, για την οποία μπήκε σε ισχύ ποινική απόφαση για μη εκτέλεση των υποχρεώσεων για τη δημιουργία και τη διατήρηση των οριζομένων αποθεμάτων σύμφωνα με το νόμο για τα αποθέματα σε πετρέλαιο και  πετρελαικά προιόντα.

Επίσης, οι δικηγόροι δεν επιτρέπεται να ορίζονται ως διαχειριστές μιας Ε.Π.Ε.

Χωρίς τη συγκατάθεση της εταιρείας, ο διαχειριστής Ε.Π.Ε. στη Βουλγαρία δεν μπορεί:

1. να διεξάγει εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων.

2. να γίνει εταίρος σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

3. να κατέχει θέσεις σε διοικητικά όργανα άλλων εταιρειών.

Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν όταν η διαστηριότητα της επιχείρησης είναι παρόμοια με αυτήν της άλλης εταιρείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο διευθυντής εκπροσωπεί την εταιρεία. Όταν η Ε.Π.Ε. έχει πολλούς διευθυντές, καθένας από αυτούς μπορεί να ενεργεί ανεξάρτητα, εκτός εάν το καταστατικό προβλέπει κάτι διαφορετικό.

Οι σχέσεις μεταξύ της Ε.Π.Ε. και του διαχειριστή διευθετούνται με σύμβαση διαχείρισης. Η σύμβαση συνάπτεται γραπτώς για λογαριασμό της εταιρείας από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τη Γενική Συνέλευση ή από τον μοναδικό ιδιοκτήτη. Εάν ο διευθυντής δεν είναι εταίρος, συμμετέχει στις συνεδρίες της Γενικής Συνέλευσης συμβουλευτικά.

Ο διευθυντής συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο. Συγκαλεί επίσης τη Γενική Συνέλευση μετά από γραπτή αίτηση από εταίρους που κατέχουν μετοχές άνω του 1/10 του κεφαλαίου. Εάν ο διευθυντής αποτύχει να συγκαλέσει τη σύσκεψη εντός 2 εβδομάδων οι εταίροι που το ζητούν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους.

Ο διαχειριστής οφείλει αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν στην εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των προαναφερθέντων περιορισμών.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο διαχειριστής είναι επίσης οικονομικά υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στην εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση ή ο μοναδικός ιδιοκτήτης του κεφαλαίου λαμβάνει αποφάσεις για να εγείρει τυχόν αξιώσεις της εταιρείας εναντίον του διαχειριστή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Ε.Π.Ε. και ο διαχειριστής δεν υποχρεούνται να υπογράψουν σύμβαση διαχείρισης ή να καθορίσουν την αμοιβή του διαχειριστή σε αυτήν. Αλλά όταν μια σύμβαση διαχείρισης καθορίζει το ποσό της αμοιβής του διαχειριστή, η σύμβαση αντιμετωπίζεται ως σύμβαση εργασίας με βάση το νόμο περί κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι ο διευθυντής είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένος έναντι όλων των κινδύνων κοινωνικής ασφάλισης – κοινών ασθενειών και μητρότητας, αναπηρίας λόγω κοινής ασθένειας, γήρατος ή θανάτου, βιομηχανικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και ανεργίας.

Εάν δεν υπάρχει σύμβαση διαχείρισης ή δεν καθορίζεται το ποσό της αμοιβής του διαχειριστή, οφείλονται λιγότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διευθυντής έχει την υποχρέωση να ασφαλίσει τον εαυτό του ως αυτασφάλιστο άτομο και είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένος μόνο έναντι αναπηρίας λόγω κοινής ασθένειας, γήρατος ή θανάτου.

Ωστόσο, εάν ο διαχειριστής είναι ξένος πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ και υποβάλει πιστοποιητικό A1 του εφαρμοστέου δικαίου (εκδοθέν από τη φορολογική αρχή της αντίστοιχης χώρας), το οποίο πιστοποιεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, αυτός ή αυτή δεν θα καταβάλει αντίστοιχες εισφορές στη Βουλγαρία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 888 980 160.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές