Η αποχώρηση εταίρου από την ΕΠΕ δεν συμβαίνει μόνο όταν λύεται η εταιρία και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της εταιρείας. Κάθε εταίρος που δεν επιθυμεί πλέον να συμμετέχει σε μία ΕΠΕ μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία με γραπτή ειδοποίηση υπαναχώρησης. Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο εταίρος δεν μπορεί να πουλήσει το εταιρικό του μερίδιο σε κάποιον άλλο εταίρο ή σε κάποιον τρίτο.

Η ειδοποίηση υπαναχώρησης είναι μια επιστολή με την οποία ένας εταίρος ειδοποιεί τους άλλους εταίρους για την πρόθεσή του να αποσυρθεί από την εταιρεία. Δεν προβλέπονται επίσημες απαιτήσεις για τέτοια ειδοποίηση. Δεν έχει σημασία γιατί ο εταίρος θέλει να αποχωρήσει.

Ο εταίρος πρέπει να δώσει γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 3 μήνες πριν την αποχώρηση του από την εταιρεία.

Η ειδοποίηση υπαναχώρησης πρέπει να παραδοθεί στην εταιρεία. Μπορεί να υποβληθεί στο γραφείο της εταιρείας ή να σταλεί μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφορών, email κ.λπ. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαφωνίας σχετικά με την ημερομηνία παραλαβής, η ειδοποίηση δίνεται συνήθως από συμβολαιογράφο.

Η περίοδος υπαναχώρησης των 3 μηνών ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης από την εταιρεία. Μετά τη λήξη της, η συμμετοχή του εταίρου τερματίζεται αυτόματα. Επομένως, δεν απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Η συμμετοχή σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στη Βουλγαρία λήγει από την ημερομηνία λήξης της περιόδου υπαναχώρησης.

Λάβετε υπόψη ότι το Καταστατικό μπορεί να περιέχει διαφορετική περίοδο υπαναχώρησης και πρόσθετους όρους αποχώρησης από μία ΕΠΕ.

Μετά τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης, ο εξερχόμενος εταίρος έχει το δικαίωμα να λάβει το χρηματικό ισοδύναμο των μετοχών του. Οι μετοχές υπολογίζονται με βάση τον ενδιάμεσο ισολογισμό που καταρτίστηκε στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο έληξε η ειδοποίηση.

Ο νόμος δεν επιτρέπει τον υπολογισμό του ποσού των μετοχών της εταιρείας να βασίζεται στην αγοραία τιμή των περιουσιακών στοιχείων.

Εάν ο ισολογισμός της εταιρείας κατά τη στιγμή της αποχώρησης είναι αρνητικός, ο αποχωρημένος εταίρος δεν θα λάβει τίποτα έναντι των μετοχών του.

Ο νόμος δεν ορίζει ένα χρονικό περιθώριο εντός του οποίου η εταιρεία πρέπει να πληρώσει το μερίδιο του εταίρου. Ωστόσο, ένα τέτοιο όριο μπορεί να προβλέπεται στο Καταστατικό. Εάν οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει για ένα περιθώριο, η αξίωση του αποχωρούντος εταίρου καθίσταται απαιτητή μετά τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

Εάν η εταιρεία δεν πληρώσει το μερίδιο ή εάν το μέλος που αποχωρεί δεν συμφωνεί με την αξιολόγηση της μετοχής του, μπορεί να υποβάλει μήνυση κατά της εταιρείας.

Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τον αποχωρημένο εταίρο και την εταιρεία να συνάψουν μία συμφωνία στην οποία θα συμφωνήσουν σχετικά με το ποσό, τους όρους και τον τρόπο πληρωμής των μετοχών.

Κατά την αποχώρηση ενός εταίρου, οι υπόλοιποι μπορούν:
  • να αγοράσουν τις μετοχές του αποχωρούντος μέλους, ή
  • να προβούν σε μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας με τις μετοχές του αποχωρημένου εταίρου, ή
  • να αναλάβουν τις μετοχές του αποχωρημένου εταίρου και να πληρώσουν την αξία τους στον λογαριασμό της εταιρείας.

Η περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου προτιμάται όταν οι εταίροι είναι κάτοικοι εξωτερικού. Σε αυτήν την περίπτωση εξοικονομούν τα χρήματα που θα χρειαστούν για συμβολαιογράφο και για να έρθουν στη Βουλγαρία.

Μετά τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αφαιρέσει τον αποχωρημένο εταίρο από το Εμπορικό Μητρώο.

Δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία στο Εμπορικό Μητρώο ότι το μερίδιο του αποχωρούμενου εταίρου έχει πληρωθεί.

Η αποχώρηση εταίρου από την ΕΠΕ καθίσταται ολοκληρωμένη έναντι τρίτων από την ημερομηνία εγγραφής της στο Εμπορικό Μητρώο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές