Κάθε ξένος πολίτης μπορεί να προχωρήσει στην ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί σχετικά για το αν ο αλλοδαπός είναι πολίτης της ΕΕ ή όχι.

Ένας ξένος πολίτης δεν χρειάζεται να ζει ή να διαμένει στη Βουλγαρία.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη Βουλγαρία για την ίδρυση της εταιρείας ή να το κάνετε αυτό από τη χώρα στην οποία ζείτε. Εντούτοις, συνιστάται η παρουσία του διευθυντή της εταιρείας στη Βουλγαρία για μία μέρα, καθώς η διαδικασία είναι ευκολότερη.

Μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ΕΠΕ, είναι η πιο δημοφιλής μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βουλγαρία. Αυτός ο τύπος εταιρείας είναι κατάλληλος για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Προτιμάται λόγω του μικρού ποσού του εγγεγραμμένου κεφαλαίου και της περιορισμένης ευθύνης των εταίρων.

Η εταιρεία αυτού του τύπου μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

Η “EOOD” είναι βουλγαρική συντομογραφία μίας μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Μ.ΕΠΕ.).
Η “OOD” είναι βουλγαρική συντομογραφία εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με 2 ή περισσότερους εταίρους.

Η Εταιρεία ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της μέχρι του ποσού του ενεργητικού της. Δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του αποκλειστικού ιδιοκτήτη του κεφαλαίου ή των εταίρων. Ο μοναδικός ιδιοκτήτης του κεφαλαίου ή των εταίρων είναι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας μέχρι το ποσό της συμμετοχής των σε μετοχές.

Μέχρι και το 100% του εγγεγραμμένου κεφαλαίου μιας βουλγαρικής εταιρείας μπορεί να κατέχεται από αλλοδαπούς.

Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μεταβιβαστούν και να κληρονομηθούν.

Ο μοναδικός ιδιοκτήτης του κεφαλαίου ή η γενική συνέλευση των εταίρων διορίζει τον διευθύνοντα σύμβουλο. Όταν η εταιρεία έχει πολλούς διευθύνοντες συμβούλους, καθένας από αυτούς μπορεί να ενεργεί ανεξάρτητα, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά. Η εξουσιοδότηση του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εγγραφής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στη Βουλγαρία είναι:
 • ταχεία διαδικασία εγγραφής στο Βουλγαρικό Εμπορικό Μητρώο. Η εταιρεία σας είναι έτοιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή των εγγράφων στο εμπορικό μητρώο
 • το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου της εταιρείας είναι 2 BGN (= 1 EUR)
 • ο συντελεστής φόρου εταιρειών είναι 10%
 • ο φόρος επί των μερισμάτων και των μετοχών εκκαθάρισης είναι 5%
 • δεν οφείλονται πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης για τα διανεμόμενα μερίσματα
 • χαμηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τον μοναδικό ιδιοκτήτη του κεφαλαίου ή των εταίρων. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οφείλονται στο ελάχιστο καταβαλλόμενο εισόδημα (το 2022 ανέρχεται σε 650 λέβα = 330 ευρώ)
 • πολλές νομικές ευκαιρίες για μείωση του ποσού του καθαρού κέρδους της εταιρείας, αντίστοιχα του οφειλόμενου εταιρικού φόρου
 • μία εναλλακτική λύση στη σύμβαση εργασίας. Οι υψηλά αμειβόμενοι επαγγελματίες πληροφορικής, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι σύμβουλοι κλπ., εγγράφουν μία εταιρεία στη Βουλγαρία και εργάζονται μέσω αυτής με το ξένο εργοδότη τους
 • περιορισμένης ευθύνης. Ο μοναδικός ιδιοκτήτης του κεφαλαίου ή οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας
 • γρήγορη μεταφορά μετοχών της εταιρείας

Αν θέλετε να ιδρύσετε μία εταιρεία στη Βουλγαρία, το δικηγορικό μας γραφείο θα σας υποστηρίξει και θα σας συμβουλέψει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εγγραφής.

Μπορείτε να ιδρύσετε την επιχείρησή σας στη Βουλγαρία εξ αποστάσεως, δίνοντάς μας πληρεξούσιο.

Προκειμένου να προετοιμάσουμε τα απαραίτητα έγγραφα, χρειαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες:
 1. το όνομα της εταιρείας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Θα ελέγξουμε εάν είναι διαθέσιμο επειδή το όνομα της εταιρείας πρέπει να είναι μοναδικό
 2. το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας
 3. ο αριθμός των μετοχών των εταίρων στο κεφάλαιο, εάν η εταιρεία θα αποτελείται από 2 ή περισσότερους εταίρους. Το ελάχιστο ποσό 1 μετοχής της εταιρείας είναι 1 BGN (= 0,5 EUR)
 4. το πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στο καταστατικό
 5. την έδρα της εταιρείας. Αν δεν σκοπεύετε να μισθώσετε ένα γραφείο στη Βουλγαρία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας “virtual office”, με μία ελάχιστη μηνιαία χρέωση
 6. το όνομα του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας

Χρειαζόμαστε επίσης ένα σκαναρισμένο αντίγραφο των δελτίων ταυτότητας ή των διαβατηρίων του αποκλειστικού ιδιοκτήτη του κεφαλαίου αν πρόκειται για Μ.ΕΠΕ ή των εταίρων. Επίσης ένα σκαναρισμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του διαχειριστή, στην περίπτωση που είναι άλλος από τους ιδιοκτήτες.

Όλα τα έγγραφα που αφορούν την ίδρυση της εταιρείας θα είναι γραμμένα σε 2 γλώσσες το αργότερο σε 24 ώρες μετά τη λήψη των παραπάνω πληροφοριών. Η μετάφραση στα ελληνικά είναι δωρεάν.

Τα έγγραφα υπογράφονται από το μοναδικό κάτοχο του κεφαλαίου ή τους εταίρους, καθώς και από το διευθυντή της εταιρείας.

Το γνήσιο της υπογραφής του διευθυντή της εταιρείας γίνεται σε συμβολαιογράφο. Υπάρχουν τρεις επιλογές:
 • να το υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου στη Βουλγαρία
 • να το υπογράψει στην πρεσβεία ή το προξενείο της Βουλγαρίας στο εξωτερικό
 • να υπογραφεί σε ένα συμβολαιογράφο στη χώρα του. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πρέπει για τη νομιμοποίηση του γνήσιου της υπογραφής να μπει apostille ή πιστοποιημένη μετάφραση στη βουλγαρική γλώσσα και θα χρειαστούν πρόσθετα τέλη για τη νομιμοποίηση και μετάφραση του εγγράφου.

Αν προτιμάτε να μην έρθετε στη Βουλγαρία, το πληρεξούσιο προς εμάς θα είναι επίσης πιστοποιημένο από συμβολαιογράφο.

Στείλτε μας e-mail με σκαναρισμένα τα αντίγραφα των υπογεγραμμένων εγγράφων και επίσης στείλτε μας με courier τα πρωτότυπα.

Το επόμενο βήμα είναι το άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο καταβάλλεται πλήρως πριν από την ίδρυση της εταιρείας.

Μετά από αυτό θα υποβάλουμε αμέσως το σύνολο των εγγράφων για την ίδρυση της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο.

Η εταιρεία σας θα είναι έτοιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα !!!

Πριν από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, θα πρέπει να συμπληρωθεί μία αίτηση στην Εφορία προκειμένου να λάβει τον αριθμό ΦΠΑ της ΕΕ. Χρειαζόμαστε ένα συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για να μπορούμε να εκπροσωπούμε την εταιρεία σας ενώπιον των φορολογικών αρχών. Η διαδικασία απόκτησης ενός αριθμού ΦΠΑ της ΕΕ διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες.

Σύμφωνα με το Βουλγαρικό νόμο για τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κάθε εταιρεία πρέπει να ορίσει ένα πρόσωπο επικοινωνίας και αυτό ανακοινώνεται στο εμπορικό μητρώο. Δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την εγγραφή της εταιρείας. Το πρόσωπο επαφής είναι φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα τέτοιο πρόσωπο επικοινωνίας με την αντίστοιχη ελάχιστη μηνιαία χρέωση.

Ως πρόσθετη υπηρεσία παρέχουμε ένα πλήρες σύνολο λογιστικών υπηρεσιών. Οι εξειδικευμένοι λογιστές και οι φοροτεχνικοί μας θα αναλάβουν τις φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας σας στη Βουλγαρία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές