Τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για  έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας στη Βουλγαρία για να ζητήσουν φοροαπαλλαγή στο εξωτερικό.

Η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων της Βουλγαρίας πιστοποιεί ότι το άτομο είναι κάτοικος της Βουλγαρίας για φορολογικούς σκοπούς και υπόκειται σε φόρο επί του παγκόσμιου εισοδήματός του στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με το αρθ. 3 του νόμου περί εταιρικού φόρου εισοδήματος οι ακόλουθες οντότητες θεωρούνται φορολογούμενοι στη Βουλγαρία:
  • νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί βάσει του βουλγαρικού δικαίου.
  • εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου, καθώς και συνεταιριστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου, όπου η καταστατική έδρα τους βρίσκεται στη Βουλγαρία και έχουν εισαχθεί στο Βουλγαρικό Εμπορικό Μητρώο.
Τα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, θεωρούνται φορολογούμενοι στη Βουλγαρία εάν πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
  • να έχουν μόνιμη διεύθυνση στη Βουλγαρία, ή
  • να διαμένουν στη Βουλγαρία για περίοδο που υπερβαίνει τις 183 ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο δώδεκα μηνών, ή
  • το κέντρο των ζωτικών τους συμφερόντων βρίσκεται στη Βουλγαρία, ή
  • να αποστέλλονται στο εξωτερικό από το βουλγαρικό κράτος ή από οργανισμούς αυτού ή από βουλγαρικές επιχειρήσεις και τα μέλη της οικογένειας οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου.

Η ημέρα εξόδου από τη χώρα και η ημέρα εισόδου σε αυτήν αντιμετωπίζονται ξεχωριστά ως ημέρες παρουσίας στη χώρα.

Το κέντρο ζωτικών συμφερόντων θα βρίσκεται στη Βουλγαρία όπου τα συμφέροντα του ατόμου συνδέονται στενά με τη χώρα. Κατά τον προσδιορισμό τέτοιων συμφερόντων, μπορεί να εξεταστεί η οικογένεια, η περιουσία, ο τόπος από τον οποίο το άτομο ασκεί εργασία, επαγγελματική ή οικονομική δραστηριότητα και ο τόπος από τον οποίο το άτομο διαχειρίζεται την περιουσία του. Σε περίπτωση που ένα άτομο έχει μόνιμη διεύθυνση στη Βουλγαρία, αλλά το κέντρο ζωτικών συμφερόντων του δεν βρίσκεται στη χώρα, δεν είναι κάτοικος της Βουλγαρίας για φορολογικούς σκοπούς.

Λάβετε υπόψη ότι εάν υπάρχει συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ της Βουλγαρίας και άλλων χωρών, τα κριτήρια για τα άτομα που θεωρούνται φορολογούμενοι στη Βουλγαρία ενδέχεται να είναι διαφορετικά.

Η διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας στη Βουλγαρία διαρκεί μεταξύ 7 και 14 ημερών.

Η χρονική περίοδος μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση που οι φορολογικές αρχές ζητήσουν περισσότερα έγγραφα και αποδείξεις πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού.

Η αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας μπορεί να υποβληθεί προσωπικά, ταχυδρομικώς ή μέσω αντιπροσώπου.

Το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας εκδίδεται για κάθε ημερολογιακό έτος και ισχύει μόνο για μια συγκεκριμένη χώρα. Εάν ο αιτών θέλει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για περισσότερες από μία χώρες ή για διαφορετικές χρονικές περιόδους, υποβάλλονται ξεχωριστές αιτήσεις.

Για τους σκοπούς της έκδοσης του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, σας συνιστούμε να αποκτήσετε μια βουλγαρική άδεια παραμονής μακράς διαρκείας. Αποδεικνύει ότι βρίσκεστε στη Βουλγαρία περισσότερες από 183 ημέρες το χρόνο.

Οι δικηγόροι μας μπορούν να σας βοηθήσουν πλήρως με επαγγελματικές συμβουλές, μαζί με την προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων για την έναρξη της διαδικασίας απόκτησης Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας και εκπροσώπησης ενώπιον των φορολογικών αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές