Законът за платежните услуги и платежните системи определя кои платежни услуги могат да се извършват от платежни институции, получили лиценз за такива от компетентния орган на държавата членка по произход за предоставяне и извършване на платежни услуги в Европейския съюз.

Платежни услуги

Услугите може да са свързани с внасяне на пари, теглене на пари, изпълнение на платежни операции като прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги, изпълнение на платежни операции, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит, издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти, изпълнение на налични парични преводи, услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка.

Платежна институция, лицензирана в Република България, може да извършва включените в лиценза й платежни услуги пряко или чрез представител.

Дейността може да се упражнява и на територията на друга държава членка чрез клон, представител или директно, след като се уведоми писмено БНБ за това намерение.

Електронни пари

Законът регламентира и електронните пари, като ги определя като парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна, форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари. Дружествата за електронни пари също подлежат на регистрация.

Информираност

Създава се широко задължение за информираност на ползвателите на платежните услуги, като доставчикът не може да начислява такси за предоставяне на информация, изискуема съгласно закона на потребителите. Цялата информация следва да бъде предоставена преди услугата (което важи и за дължимите такси), включително и при подписване на рамкови договори.

Ползвателят на платежни услуги може по всяко време да прекрати рамковия договор, освен ако страните по договора са уговорили срок на предизвестие, който не може да е по-дълъг от един месец. При прекратяване на рамков договор, който е бил в сила повече от 6 месеца, ползвателят на платежни услуги не дължи такси или неустойки за прекратяването. Извън тези случаи таксите или неустойките за прекратяване на рамков договор трябва да са подходящи и съобразени с действителните разходи на доставчика на платежни услуги.

Българската народна банка приема с наредба списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, който съдържа както национални, така и стандартизирани на равнището на Европейския съюз термини. Потребителите имат право на безплатен достъп на национално равнище до най-малко една интернет страница за съпоставяне на таксите, налагани от доставчиците на платежни услуги за предоставяне на тези услуги.

Спорове

За ползвателите на платежни услуги е предвиден алтернативен начин за разглеждане на спорове. Всеки доставчик на платежни услуги в рамките на вътрешните си правила предвижда процедура за подаване на жалби, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с предоставянето на платежни услуги. Процедурата се осъществява на български език или на друг език, ако това е уговорено между доставчика на платежни услуги и ползвателя на платежни услуги.

Доставчикът е длъжен да се произнесе по всяка постъпила жалба в писмена форма на хартиен носител или – ако е уговорено между доставчика на платежни услуги и ползвателя на платежни услуги – на друг дълготраен носител и да уведоми ползвателя на платежни услуги за решението си в срок до 15 работни дни от получаването на жалбата, като е възможно удължаване на срока в предвидените от закона случаи.

Индивидуалните административни актове за нарушения по този закон се издават от органи на БНБ, като актовете подлежат на незабавно изпълнение и могат да се обжалват пред Върховния административен съд относно тяхната законосъобразност по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съдът не може да спре изпълнението на акта до окончателното произнасяне по жалбата.

Санкции

Санкциите за нарушения на закона са солидни, като започват от глоба 1000 лв. или имуществена санкция 5000 лв. При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоби до 100 000 лв., а юридическите – с имуществена санкция до 200 000 лв.

Коментар на адв. Стефания Гичева за списание СIО бр.6 https://cio.bg/ за Директивата PSD2 и имплементирането й чрез Закона да платежните услуги и платежните системи.

Изтеглете статията

ЗПУПС определя какви платежни услуги могат да извършват лицензираните институции ЗПУПС определя какви платежни услуги могат да извършват лицензираните институции 2

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия