Задължение за обявяване на ГФО за 2012 г. възниква за всички търговци по смисъла на Търговския закон, които са регистрирани в Търговски регистър – включително и тези фирми, които не са развивали дейност през 2012 г.- срок за обявяване е за:

  • едноличните търговци / ЕТ / – в срок до 31 май на следващата година /2013/;
  • дружествата с ограничена отговорност /ООД, ЕООД/ – в срок до 30 юни на следващата година /2013/;
  • всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година /2013/;

Санкциите за не публикуване на ГФО са: глоба от 500 до 2000 лв. за физическите лица, имащи задължение за публикуване на ГФО, а това са управители и изпълнителни директори на търговски дружества и имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. за юридическо лице и едноличен търговец.