Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) въведе задължение за лицата, посочени в чл. 4 от същия, в определени срокове да изготвят и подадат в Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) нови или актуализирани Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В кръга на задължените лица по чл. 4 от ЗМИП се включват не само изрично изброените в т. 1 до т. 35, като напр.:
  • лизинговите предприятия;
  • инвестиционните посредници;
  • регистрираните одитори;
  • счетоводители, счетоводни къщи, данъчни и правни консултанти;
  • лицата, които по занятие предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание, услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание и т.н.;
  • брокерите на недвижими имоти;
  • търговците на едро;
  • заложните къщи;
  • юридическите лица с нестопанска цел;
  • професионалните спортни клубове и други.

Законът изрично предвижда, че ако една или повече от дейностите по чл. 4 от ЗМИП е включена в предмета на дейност по партидата на юридическо лице или друго правно образувание в съответния публичен регистър, когато тази дейност не подлежи на разрешение, лицензиране или регистриране, е основание да се смята, че посочената дейност се извършва по занятие, а лицето попада в обхвата на лицата по чл. 4 и същото е задължено да прилага мерките по този закон, докато не докаже при проверка с официални, счетоводни и други документи, че посочената дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно.

Новорегистрираните дружества са длъжни да приемат Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в срок от 4 месеца от датата на регистрацията, а ако подлежат на лицензия или разрешение – от издаване на изискуемия документ.

Лицата, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на новия ЗМИП, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията му и ги изпращат в ДАНС за утвърждаване в срок до 12.05.2019 г.

Лицата, за които с новия ЗМИП възниква задължение за прилагане на мерки срещу изпирането на пари, приемат и изпращат в ДАНС вътрешни правила също в срок до 12.05.2019 г.

Вътрешните правила се изпращат за одобрение от директора на дирекция „Финансово разузване“ в ДАНС в 14-дневен срок от приемането им със заявление по образец, обявено на интернет страницата на ДАНС и писмен акт за приемането им. Такса към ДАНС за разглеждане и одобряване на вътрешните правила не се дължи.

В случай, че се нуждаете от съдействие за подготовка и подаване на документите по ЗМИП, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com


Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия