Парламентът одобри промени в Закона за Търговския регистър на първо четене. Считано от 1 юли 2011 г. по силата на закона се счита за прекратена и дейността на търговските дружества и кооперациите, които не са пререгистрирани в срок. Удължаването на срока още не е в сила, но е прието на първо четене.

Измененията в ЗТР предвиждат от Търговския регистър да се изключат документите, които се съдържат във фирмените дела, с изключение на обстоятелствата и актовете, които се обявяват по силата на закон. Понастоящем тези дела са изцяло общодостъпни в интернет, т.е. предлага се ограничаване на свободния достъп. Занапред достъп до делата ще се получава само с електронен подпис или цифров сертификат. Според друга разпоредба от проекта оповестяването на обстоятелствата и актовете, които ще са част от търговския регистър, няма да включва лични данни, “с изключение на информацията, за която със закон се изисква до бъде оповестена”.

Като допълнение към “защитата на личните данни” в подлежащите на обявяване актове търговците получават правото сами да подават документите със заличени от тях лични данни. Ако не са ги заличили, те ще имат правото и задължението да предоставят и копия от актовете със заличени лични данни (§ 3 от проектозакона).