Адвокат Стефания Гичева и адвокат Пепа Марникас от Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ завършиха обучителен курс за длъжностни лица по защита на личните данни.

По време на обучението бяха разгледани юридическите и техническите аспекти на защитата на личните данни, правата и задълженията на длъжностното лице по защита на данните, отговорностите на администратори и обработващи лични данни, основанията за обработване на лични данни, вкл. и при директен маркетинг, анализа на дейностите по обработване на данни, оценката на риска и оценката на въздействието, правата на субектите на данни и начините за тяхното упражняване, както и изискванията към трансфера на лични данни. Подробно беше разисквано и уреждането на отношенията между администратори и обработващи, клаузите за отговорност при неизпълнение на договора от страна на обработващия, извършването на проверки и одити при инциденти или по преценка на администратора на данни, както и възможностите на обработващия да използва подизпълнители.

Специално внимание беше обърнато на подходящите технически и организационни мерки за осигуряване на защита на личните данни, контрола на достъпа до тях, методите за автентикация, начините за „изтичане“ на лични данни, онлайн заплахите срещу сигурността на данните, рисковете при неправилно обработване и съхранение на личните данни и т.н.

След завършване на обучението, участниците в курса получиха удостоверения за придобити знания и умения за ефективно осъществяване на функциите на длъжностни лица по защита на личните данни.

Удостоверение на Ния Удостоверение на Пепа

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на документи по GDPR или от консултация в областта на защита на личните данни, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия