Адвокатско дружество Кънчев, Гичева, Марникас и партньори предоставят на своите клиенти услуги и консултации във всички подотрасли на Гражданското право. В областта на общото гражданско право ние ще ви съдействаме за:

  • Уреждане на гражданското състояние на физически и юридически лица с нестопанска цел и фондации;
  • Българско гражданство, временно и постоянно пребиваване на територията на Република България на чужденци;
  • Упълномощителни и преупълномощителни сделки;
  • Защита срещу непозволено увреждане, неоснователно обогатяване и др.;
  • Уреждане на наследствени отношения – завещания, делби и др.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия