Адвокатско дружество “Кънчев, Гичева, Марникас и партньори” предлага на своите клиенти широк кръг от правни услуги и консултации по проблеми, свързани с гражданско право.

В областта на Семейното право нашият екип предоставя:

 • Консултации и изготвяне на брачни договори;
 • Правна помощ и представителство пред съд при развод по взаимно съгласие и при развод по общия исков ред;
 • Правна защита и съдействие при спорове за издръжка и упражняване на родителски права;
 • Правна защита и съдействие при искове за установяване и оспорване на произход, припознаване и оспорване на припознаването;
 • Правна помощ при получаване на съдебно разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни деца;
 • Правна помощ при получаване на съдебно разрешение за напускане на страната на малолетни и непълнолетни деца;
 • Правна защита и съдействие при спорове за определяне на по–голям дял от общото имущество при значителен принос на единия съпруг;
 • Правна защита и съдействие по дела за домашно насилие.

В областта на Наследственото право нашият екип предоставя:

 • Консултации и изготвяне на завещания;
 • Консултации и съдействие при извършване на отказ от наследство и приемане на наследство по опис;
 • Правна защита и съдействие при искове за възстановяване на запазена част от наследство;
 • Правна помощ и процесуално представителство по съдебни дела за делба на наследство;
 • Правна помощ и съдействие за изготвяне на договори за доброволна делба на наследство;
 • Правна помощ и съдействие за издаване на европейско удостоверение за наследство;
 • Правни консултации по въпроси, свързани с наследяване по закон и по завещание.

В областта на Вещното право нашият екип предоставя:

 • Правни консултации и съдействие при прехвърляне право на собственост върху недвижими имоти – проучване и анализ на статута на имота, извършване на справки за липсата или наличието на тежести върху имота, както и оказване на съдействие за снабдяване с всички необходими документи за извършване на сделки с недвижими имоти;
 • Правни консултации и изготвяне на предварителни договори за покупка на недвижими имоти, както и предявяване на искове за обявяване на предварителни договори за окончателни, респ. защита срещу предявени такива искове;
 • Правна помощ и изготвяне на съответните документи при учредяване на ограничени вещни права – право на ползване, право на строеж, право на надстрояване или пристрояване и сервитутни права;
 • Изготвяне на проекти на нотариални актове за покупко-продажба, дарение, замяна и придобиване по давност на недвижими имоти,  представителство пред нотариус при окончателното сключване на сделките, както и преглед на всички съпътстващи сделката документи;
 • Правна помощ и процесуално представителство по спорове за защита на правото на собственост, на владението или на ограничени вещни права (ревандикационен иск, негаторен иск, владелчески искове), както и по искове за подобрения в недвижим имот, за оспорване на констативни нотариални актове и за обявяване на нищожност, унищожаемост и разваляне на договори за продажба на недвижими имоти;
 • Правна помощ и процесуално представителство при спорове между съсобственици – искове за упражняване на правото на изкупуване на дял от съсобствена вещ, искове за получаване на обезщетение от съсобственик, лишен по ползването на съсобствената вещ от друг съсобственик, искове за разпределение на ползването на съсобствена вещ и др.;
 • Правна помощ и съдействие при вписване, подновяване и заличаване на ипотеки, откази от право на ползване и др.;
 • Правна помощ и защита по проблеми, свързани с етажната собственост – организиране на общи събрания на етажната собственост, процесуално представителство по искове за отмяна на незаконни решения на общото събрание на етажната собственост и др.;
 • Правни консултации и изготвяне на договори за поддръжка и управление на недвижими имоти;
 • Правна помощ и съдействие при извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давностно владение, представителство пред нотариус и всички държавни и общински органи за снабдяване с необходимите документи.

В областта на Облигационното право нашият екип предоставя:

 • Правни съвети и изготвяне на различни договори – договори за наем, договори за заем, договори за изработка, договори за поръчка, договори за продажба на МПС и други движими вещи; договори за дарение и др.;
 • Правни консултации и изготвяне на пълномощни, както и оттегляне на дадени пълномощни;
 • Правна защита, съдействие и процесуално представителство по дела, свързани с неизпълнение на сключени договори.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия