Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ предоставя специализирани и персонализирани спрямо конкретните нужди на отделния клиент услуги в сферата на защита на личните данни.

Нашият екип разполага с богат практически опит в прилагането и внедряването на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Ние предлагаме изцяло ориентирани към Вашите индивидуални нужди услуги като:

 • пълен одит на вътрешните процеси и процедури, свързани със събирането, обработването и защитата на личните данни;
 • обучения на персонала в областта на GDPR;
 • изготвяне на всички необходими документи (вътрешни политики, процедури, правила, регистри и др.) за осигуряване на съответствието на дейността с изискванията на GDPR;
 • извършване на оценка на риска и оценка на въздействието при дейностите по обработване на лични данни;
 • правни консултации, свързани с различни аспекти на обработването на лични данни;
 • изготвяне на декларация (политика) за поверителност и други документи, свързани с получаване на информирано съгласие за обработване на лични данни, общи условия и споразумения за обработка на лични данни;
 • правен анализ на договори, споразумения и отделни клаузи, свързани със защитата и предаването на лични данни;
 • изготвяне на отговори на искания на субекти на данни;
 • правна помощ и съдействие при извършване на проверка от Комисията за защита на личните данни;
 • процесуално представителство пред КЗЛД и съдилищата по жалби и искове за вреди, свързани с обработването на лични данни.

Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ предоставя и специализирана външна услуга „Длъжностно лице по защита на данните“ (ДЛЗД).

Екипът ни от експерти притежава необходимите професионални знания и умения за ефективно осъществяване на функциите на длъжностно лице по защита на личните данни.

Тази услуга обхваща цялостно вътрешноорганизационно съдействие по всички въпроси, свързани със защита на личните данни и съответствието на дейността с изискванията на GDPR.

В качеството си на Ваше длъжностно лице по защита на личните данни, ние:

 • ще Ви информираме и съветваме за Вашите задължения като администратори или обработващи данни във връзка с изпълнението на изискванията на GDPR;
 • ще извършваме мониторинг за спазването на правилата за обработване на лични данни и на политиките на администратора или обработващия по отношение на защитата на личните данни;
 • ще предоставяме съвети и препоръки за привеждане на дейността Ви в съответствие с изискванията на GDPR;
 • ще извършваме обучение на Вашите служители, участващи в операциите по обработване на лични данни;
 • ще изготвяме и актуализираме Вашата документация, свързана със правилата и процедурите за защита на личните данни;
 • ще Ви информираме за промените в законодателството в областта на защитата на лични данни;
 • ще Ви уведомяваме за най-новите становища, указания и практика на КЗЛД, българските съдилища и Съдът на Европейските общности по казуси, засягащи дейността на Вашата организация;
 • ще управляваме исканията на субекти на данни, включително и ще изготвяме отговори на подадени искания за информация, изменение или заличаване на лични данни;
 • ще си сътрудничим от Ваше име с КЗЛД и ще Ви оказваме съдействие при извършване на проверки от надзорния орган;
 • ще действаме като точка за контакт с КЗЛД по въпроси, свързани с обработването на лични данни.

Ако все още не сте въвели изискванията на GDPR, нашият екип може да Ви консултира и да изготви необходимите Ви документи и политики, свързани с обработването на лични данни.

За Ваше улеснение сме подготвили този въпросник. Той ще ни помогне да направим оценка на нуждите на Вашето дружество или организация, за привеждане на документацията Ви в съответствие с GDPR:
https://docs.google.com/forms/d/1TrjcWzf0ApNdUdE1AISYSrMRyCenl5WpPsdq5QI0IiQ/viewform?edit_requested=true

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия