Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ предлага правни консултации, защита и съдействие във връзка със сделки с недвижими имоти, както и процесуално представителство по вещноправни спорове.

При сключване на сделки за недвижими имоти нашият екип предоставя:

 • Проучване и анализ на статута на имота, извършване на справки за липсата или наличието на тежести върху имота;
 • Оказване на съдействие за снабдяване с всички необходими документи за извършване на сделки с недвижими имоти;
 • Изготвяне на предварителни договори за покупка на недвижими имоти;
 • Изготвяне на необходимите документи за учредяване на ограничени вещни права – право на ползване, право на строеж, право на надстрояване или пристрояване и сервитутни права;
 • Изготвяне на проекти на нотариални актове за покупко-продажба, дарение, замяна, прехвърляне на недвижими имот срещу издръжка и гледане и придобиване по давност на недвижими имоти;
 • Представителство пред нотариус при окончателното сключване на сделките, както и преглед на всички съпътстващи сделката документи;
 • Правна помощ и съдействие при вписване, подновяване и заличаване на ипотеки, откази от право на ползване и др.;
 • Правни консултации и изготвяне на договори за поддръжка и управление на недвижими имоти;
 • Правна помощ и съдействие при извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давностно владение, представителство пред нотариус и всички държавни и общински органи за снабдяване с необходимите документи.

При спорове, свързани с правото на собственост, нашият екип предоставя:

 • Правна помощ и процесуално представителство по спорове за защита на правото на собственост, на владението или на ограничени вещни права (ревандикационен иск, негаторен иск, владелчески искове), както и по искове за подобрения в недвижим имот, за оспорване на констативни нотариални актове и за обявяване на нищожност, унищожаемост и разваляне на договори за продажба на недвижими имоти;
 • Правна помощ и процесуално представителство при спорове между съсобственици – искове за упражняване на правото на изкупуване на дял от съсобствена вещ, искове за получаване на обезщетение от съсобственик, лишен по ползването на съсобствената вещ от друг съсобственик, искове за разпределение на ползването на съсобствена вещ и др.;
 • Правна помощ и защита по проблеми, свързани с етажната собственост – организиране на общи събрания на етажната собственост, процесуално представителство по искове за отмяна на незаконни решения на общото събрание на етажната собственост и др.;
 • Правна помощ и процесуално представителство по искове за обявяване на предварителни договори за окончателни, респ. защита срещу предявени такива искове.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия