Конституционният съд отмени като противоречащ на конституцията текста на новия § 3е от преходните разпоредби на Кодекса на труда, приет с последните промени от юли т. г., според който работници и служители могат да ползват неизползваните отпуски за минали години до 2010 г. (за 2009 г. включително) само до края на 2011 г.

Текстът гласи: „Неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години може да се ползва само до 31 декември 2011 г.“ КС е възприел становището на вносителите на искането, че отнемането на придобито право със задна дата е недопустимо.  КС обаче не е отменил новия текст на чл. 176, ал. 3 от КТ, с който се въвежда 2-годишна давност за ползването на платения годишен отпуск, след изтичането на която отпускът се губи. Не е отменен и свързания с него нов текст на чл. 224, ал. 1 КТ.  В този смисъл остава спорен въпросът дали благоприятният ефект от отмяната на преходния §3е не се разпростира само до средата на 2012 г., когато ще изтекат две години от влизане в сила на промените в КТ, с които се въвежда обща двегодишна давност за ползването на платения годишен отпуск.

Въпросът е какво ще възприемат в практиката си съдилищата, до които се отнесат споровете по закона – дали придобитото право на отпуск при стария режим – до 1 януари 2011 г. – не може да бъде загубено по давност до прекратяване на трудовия договор при този работодател или обратното – че за този отпуск двегодишната давност започва да тече от момента на влизане в сила на закона. Разсъждения по този въпрос има в особените мнения на съдиите Ненков и Пунев.