Η εμπειρία μας πηγαίνει πέρα από τις εργασίες ρουτίνας και παρακολουθούμε τις υποθέσεις σε κάθε βήμα.

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του εταιρικού δικαίου, μεταξύ άλλων:

 • Νομικές Συμβουλές σε Θέματα Εταιρικού Δικαίου.
 • Σύσταση, εξαγορά και λύση επιχειρήσεων, νομικών προσώπων και θυγατρικών εταιριών (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κεφαλαιουχικές εταιρίες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, κοινοπραξίες).
 • Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων.
 • Καταχώριση υποκαταστημάτων, εμπορικών αντιπροσωπειών και θυγατρικών εταιρειών ξένων εταιρειών.
 • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικού, εταιρικός σκοπός και συναφή θέματα, άσκηση δικαιωμάτων από τα μέλη, καθήκοντα και υποχρεώσεις των διαχειριστών, τήρηση πρακτικών και καταγραφή αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου, αξιώσεις μελών, θέματα μετοχών και εταιρικού κεφαλαίου, διανομές κερδών, ένδικα μέσα για τους μετόχους, τη μεταβίβαση και διάθεση μετοχών, οι υποχρεώσεις διαφάνειας και συναφή θέματα, λύση και εκκαθάριση εταιρίας.
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις.
 • Αναδιάρθρωση & εξυγίανση.
 • Σύνταξη μνημονίων συνεργασίας, συμφωνητικών μεταβίβασης μετοχών και καταστατικών.
 • Νομικό έλεγχο κατά τις περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή εξαγορών σε σχέση με τη νομική μορφή της εταιρείας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων της, με ζητήματα αδειοδοτήσεων, φορολογικής διάρθρωσης, εταιρικής συμμόρφωσης και θέματα του εργασιακού καθεστώτος του απασχολούμενου προσωπικού.
 • Προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων – πολιτικών, κανόνων, πρότυπων μοντέλων σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων  τη συμμόρφωση της δραστηριότητας προς το GDPR/.
 • Καταχώριση και εκπροσώπηση ενώπιον των σχετικών βουλγαρικών φορέων (Εμπορικό Επιμελητήριο, Εφορία, Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης, Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο κ.λπ.).
 • εκπροσώπηση των μετόχων/εταίρων.

Προσφέρουμε την ταχύτερη και ασφαλέστερη υπηρεσία εγγραφής Βουλγαρικών εταιρειών. Το πακέτο “Company – Fast” προσφέρει τις πιο γρήγορες και ασφαλείς υπηρεσίες, όπως:

 1. Εγγραφή εταιρείας ΕΠΕ
 2. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών
 3. Προετοιμασία της σφραγίδας της εταιρείας
 4. Τη διεύθυνση και την έδρα της εταιρείας
 5. Εγγραφή στο ΦΠΑ της εταιρείας
 6. Πλήρης λογιστική κάλυψη από λογιστές υψηλής εξειδίκευσης

Το δικηγορικό γραφείο “Kancheff, Gicheva, Marnikas and Partners” συχνά συμβουλεύει διαχειριστές, διοικητικά συμβούλια και επιτροπές σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης. Η εργασία μας καλύπτει τα διαδικαστικά ζητήματα των εταιρικών πράξεων και συναλλαγών καθώς και τις νομικές τους επιπτώσεις.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές