Το δικηγορικό γραφείο Kancheff, Gicheva, Marnikas & Partners παρέχει οικονομικές και αποτελεσματικές λύσεις σε υποθέσεις ακινήτων (δίκαιο ακινήτων).

Η σε βάθος γνώση και η εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία της ομάδας μας στον τομέα της ιδιοκτησιακής νομοθεσίας μας επιτρέπουν να παρέχουμε δημιουργικές, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις που να ανταποκρίνονται καλύτερα στα επιχειρηματικά σχέδια και ανάγκες των πελατών.

Αναλαμβάνουμε κάθε υπόθεση που μπορεί να προκύψει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συναλλαγή.

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συνεργάτες όπως συμβολαιογράφους, μηχανικούς, λογιστές και τεχνικά γραφεία, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με θέματα ακίνητης περιουσίας. Αυτό αφορά την επιλογή του κατάλληλου ακινήτου, τον νομικό έλεγχο, τη σωστή κατάρτιση των συμβάσεων, την λήψη των απαραιτήτων αδειών και πιστοποιητικών, την χρηματοδότηση και την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων κλπ.

Σε σχέση με τις συναλλαγές ακινήτων παρέχουμε:
 • Νομική ανάλυση και εκτιμήσεις του νομικού καθεστώτος των ακινήτων, καθώς και η παρουσία-απουσία δικαιωμάτων τρίτων στην ιδιοκτησία.
 • Βοήθεια για την απόκτηση όλων των απαραίτητων εγγράφων για τη διεξαγωγή συναλλαγής ακινήτων.
 • Σύνταξη και αναθεώρηση προκαταρκτικών συμβάσεων πώλησης και αγοράς ακινήτων.
 • Προετοιμασία σχεδίων συμβολαιογραφικών πράξεων για πώληση ακινήτων, δωρεά, ανταλλαγές κλπ.
 • Εκπροσώπηση σε συμβολαιογράφο κατά την οριστική ολοκλήρωση της συναλλαγής ακινήτων, καθώς και ανασκόπηση όλων των εγγράφων που συνοδεύουν τη συναλλαγή.
 • Καταχώριση, ανανέωση και διαγραφή υποθηκών, απαλλαγών κλπ.
 • Νομικές συμβουλές και προετοιμασία συμβάσεων συντήρησης και διαχείρισης ακινήτων.
 • Φορολόγηση των συναλλαγών επί ακινήτων.
 • Νομική συνδρομή για την απόκτηση διαφόρων αδειών και αδειών εκμετάλλευσης σχετικών με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και την κατασκευή.
Σε περίπτωση διαφωνιών ιδιοκτησίας, η ομάδα μας παρέχει:
 • Αντιπροσώπευση σε διαφορές για την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, κατοχής ή περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων.
 • Βοήθεια σε διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών.
 • Νομική συνδρομή σε προβλήματα που σχετίζονται με την κατοχή, συγκυριαρχία.
 • Αντιπροσώπευση στις αιτήσεις για την προκήρυξη προκαταρκτικών συμβάσεων για την τελική αντίστοιχα προστασία έναντι αυτών των αξιώσεων.

Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές