Ο νέος βουλγαρικός νόμος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θεσπίζει νέες απαιτήσεις για 35 κατηγορίες προσώπων που απαριθμούνται στο άρθρο 4.

Τα μέτρα για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι δεσμευτικά για:
  • τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα;
  • τα γραφεία συναλλάγματος;
  • τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης;
  • τους επενδυτικούς διαμεσολαβητές;
  • τους νόμιμους ελεγκτές;
  • τα πρόσωπα που μέσω των δραστηριοτήτων τους παρέχουν υπηρεσίες λογιστικής ή  και υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών;
  • πρόσωπα που παρέχουν νομικές συμβουλές στα πλαίσια της επιχείρησής τους;
  • πρόσωπα τα οποία, μέσω της επιχείρησής τους παρέχουν έδρα, διεύθυνση αλληλογραφίας, στέγαση επιχειρήσεων ή  και άλλες συναφείς υπηρεσίες για τους σκοπούς της εγγραφής ή και λειτουργίας νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας ή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη σύσταση, εγγραφή, οργάνωση επιχείρησης ή  και τη διαχείριση ενός εμπόρου ή άλλου νομικού προσώπου, μέσω των εκπροσώπων τους, σε κτηματομεσιτικά γραφεία,
  • χονδρεμπόρους;
  • μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα κλπ.

Το άρθρο 101 του νόμου προβλέπει και θεσπίζει για όλα τα πρόσωπα βάση του άρθρου 4, εσωτερικούς κανόνες για τον έλεγχο και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα πρόσωπα θεσπίζουν τους εν λόγω κανόνες εντός τεσσάρων μηνών από την καταχώρισή τους. Όταν μια καθορισμένη δραστηριότητα υπόκειται σε άδεια ή εγγραφή, οι κανόνες θεσπίζονται εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση της άδειας από την εγγραφή της στο αντίστοιχο μητρώο.

Τα πρόσωπα για τα οποία προέκυψε η υποχρέωση εφαρμογής μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, συμμορφώνουν τους εσωτερικούς τους κανόνες προς τις απαιτήσεις του άρθρου. 101 το αργότερο ως τις 12 Μαΐου 2019.

Τα πρόσωπα, για τα οποία απορρέει υποχρέωση εφαρμογής μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ρυθμίζουν εσωτερικούς κανόνες το αργότερο ως τις 12 Μαΐου 2019. Οι εσωτερικοί κανόνες διαβιβάζονται στον διευθυντή της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Κρατικού Οργανισμού Εθνικής Ασφάλειας για επικύρωση εντός 14 ημερών από την έγκριση των εν λόγω ρυθμίσεων.

Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας υποχρεούνται να λαμβάνουν, να κατέχουν και να παρέχουν, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι και τις λεπτομέρειες των συμφερόντων των εν λόγω φυσικών προσώπων.

Οι πληροφορίες αυτές καταχωρούνται επίσης στα αρχεία των νομικών προσώπων στο εμπορικό μητρώο, στο μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στο μητρώο του BULSTAT.

Τα στοιχεία για τους πραγματικούς δικαιούχους εγγράφονται. Εκτός εάν εγγράφονται για άλλο λόγο στις περιπτώσεις ή τα αρχεία των νομικών προσώπων ή άλλων οντοτήτων του σχετικού μητρώου ως φυσικά πρόσωπα που είναι αποκλειστικοί ιδιοκτήτες ή κατέχουν ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 25%. Όταν οι πραγματικοί δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα εκτός εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη φράση και όταν οι εν λόγω ιδιοκτήτες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της § 2 των συμπληρωματικών διατάξεων του νόμου για λόγους διαφορετικούς από την άμεση ιδιοκτησία ενός ιδιοκτησιακού συμφέροντος, οι εν λόγω ιδιοκτήτες εγγράφονται στο σχετικό μητρώο.

Τα πρόσωπα, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης σύμφωνα με το άρθ. 63, παρ. 4 του νόμου για τους πραγματικούς δικαιούχους, θα δηλώσει τα εν λόγω δεδομένα για καταγραφή το αργότερο ως τις 31 Μαΐου 2019.
Τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, τα οποία προέβησαν σε νέα εγγραφή μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019, θα δηλώσουν τα δεδομένα για καταγραφή το αργότερο ως τις 31 Μαΐου 2019.
Τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, τα οποία πραγματοποίησαν εκ νέου καταχώρηση μετά την 31η ημέρα Ιανουαρίου 2019, δηλώνουν τα στοιχεία για καταγραφή εντός τεσσάρων μηνών από την πραγματοποίηση της νέας εγγραφής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.

Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές