Οι φόροι στη Βουλγαρία που καταβάλλονται από τις εταιρείες είναι διάφοροι, όπως, φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρος επί των μερισμάτων, φόρος επιτοκίου, κλπ.

Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση του φορολογικού καθεστώτος στη Βουλγαρία.

ΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 Η φορολογική περίοδος για τον προσδιορισμό του εταιρικού φόρου είναι ένα ημερολογιακό έτος.

Ο συντελεστής φόρου εταιρειών είναι 10%.

Η φορολογική βάση για την εκτίμηση του φόρου εταιριών είναι το φορολογικό κέρδος.

Οι ετήσιες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν στην Εθνική Υπηρεσία Φορολογίας το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Οποιοσδήποτε υποκείμενος στον φόρο, θα καταβάλει τον φόρο εταιρειών για το σχετικό έτος ως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το αντικείμενο της φορολογίας είναι το εισόδημα που καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους Βουλγαρίας και μη κατοίκους Βουλγαρίας.

Ένα φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, είναι κάθε πρόσωπο:
 • με μόνιμη διεύθυνση στη Βουλγαρία, ή
 • παραμένοντες στο έδαφος της Βουλγαρίας για περίοδο που υπερβαίνει τις 183 ημέρες σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο, ή
 • του οποίου το κέντρο ζωτικών συμφερόντων βρίσκεται στη Βουλγαρία.

Οποιοσδήποτε κάτοικος της Βουλγαρίας είναι υπόχρεος να καταβάλλει φόρους για κάθε εισόδημα που αποκτάται από πηγές εντός και εκτός της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Οποιοσδήποτε μη κάτοικος Βουλγαρίας υπόκειται σε φορολογία για οποιοδήποτε εισόδημα που αποκτάται από πηγές εντός της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (έσοδα από αμοιβές, μισθώματα, υπηρεσίες, μερίσματα από συμμετοχή σε εταιρείες, κλπ.).

Ο ετήσιος συντελεστής φόρου εισοδήματος στη Βουλγαρία είναι 10% του εισοδήματος.

ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Οι Βουλγαρικές εταιρείες παρακρατούν φόρο στην πηγή πριν από την καταβολή εισοδήματος σε ξένες εταιρείες και ξένα φυσικά πρόσωπα.

Τα βασικά εισοδήματα που φορολογούνται με παρακράτηση φόρου στην πηγή είναι:
 • Μερίσματα και μερίδια εκκαθάρισης σε τοπικές νομικές οντότητες.
 • Έσοδα από ενοίκια ή άλλες παροχές για χρήση κινητών αγαθών.
 • Αμοιβή για τεχνικές υπηρεσίες.
 • Αμοιβές για τη διαχείριση ή τον έλεγχο μιας βουλγαρικής νομικής οντότητας.
 • Έσοδα από ενοίκια ή άλλες παροχές για τη χρήση ακινήτων που βρίσκονται στη χώρα.
Ο φορολογικός συντελεστής του φόρου εισοδήματος των μερισμάτων και των μετοχών εκκαθάρισης είναι 5%.
Ο φορολογικός συντελεστής για τον προσδιορισμό του φόρου επί όλων των άλλων φορολογητέων εσόδων είναι 10%.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

Φόρος επί των εξόδων επιβάλλεται επί των ακόλουθων δαπανών που υποστηρίζονται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Οποιαδήποτε έξοδα επιχειρηματικής ψυχαγωγίας. Αυτός ο τύπος εξόδων μπορεί να είναι: δαπάνες συνεδριάσεων, διαμονή και αποστολή επισκεπτών και αντιπροσωπειών, πληρωμή για διανυκτέρευση, κατανάλωση τροφίμων και ποτών, οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων, γιορτές, εκδηλώσεις ψυχαγωγίας εκδρομές.
 • Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη λειτουργία μεταφορικών μέσων όταν χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση υπηρεσιών εξυπηρέτησης.
 • Οποιεσδήποτε δαπάνες για περιθωριακές παροχές που παρέχονται σε είδος στα μισθωμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εισφορές (ασφάλιστρα) για συμπληρωματική εθελοντική κοινωνική ασφάλιση και για προαιρετική ασφάλιση υγείας και για ασφάλειες ζωής και έξοδα για κουπόνια τροφίμων κλπ.
Ο φορολογικός συντελεστής του φόρου επί των εξόδων είναι 10%.

Ο φόρος επί των δαπανών δηλώνεται και καταβάλλεται με ετήσια φορολογική δήλωση που υποβάλλεται από τον υποκείμενο στον φόρο το αργότερο ως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

Η καταχώριση σε καθεστώς ΦΠΑ είναι υποχρεωτική ή προαιρετική.

Υποχρεωτική καταχώριση ΦΠΑ πρέπει να έχει κάθε υποκείμενο στον φόρο με φορολογητέο κύκλο εργασιών άνω των 50.000 BGN για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 διαδοχικούς μήνες πριν από τον τρέχοντα μήνα.

Οποιοσδήποτε υποκείμενος στον φόρο, για τον οποίο δεν υπάρχουν όροι υποχρεωτικής εγγραφής, μπορεί να εγγραφεί οικειοθελώς στο πλαίσιο του ΦΠΑ.

Ο συντελεστής ΦΠΑ στη Βουλγαρία είναι 20% για όλες τις φορολογητέες προμήθειες, εκτός εάν αναφέρεται ρητά ως μηδενικός συντελεστής.

Ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής 9% εφαρμόζεται για τις προμήθειες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων σε ξενοδοχεία και παρόμοιες εγκαταστάσεις.

Η φορολογική περίοδος είναι ένα μήνα και συμπίπτει με τον ημερολογιακό μήνα.

Για κάθε φορολογική περίοδο, το εγγεγραμμένο πρόσωπο θα υποβάλει δήλωση ΦΠΑ που καταρτίζεται με βάση τα λογιστικά βιβλία για τον ΦΠΑ. Το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο ΦΠΑ και έχει πραγματοποιήσει, κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, προμήθειες ως ενδιάμεσο σε τριμερή πράξη ή παροχή υπηρεσιών με τον τόπο εκτέλεσης στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, μαζί με την δήλωση ΦΠΑ, οφείλει να υποβάλλει και δήλωση VIES για τους σκοπούς της διεθνούς ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Οι δηλώσεις ΦΠΑ και τα λογιστικά μητρώα υποβάλλονται στην Εθνική Υπηρεσία Φορολογίας έως και το την 14η ημέρα του μήνα, μετά τη φορολογική περίοδο στην οποία αναφέρονται.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές