Ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός πρέπι να υποβάλλεται για δημοσίευση στο Εμπορικό Μητρώο.

 • Υπόχρεοι –  Προθεσμίες για δήλωση

Όλοι οι έμποροι υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετήσιο οικονομικό απολογισμό για το προηγούμενο έτος υποβάλλοντάς τον για δημοσίευση στο Εμπορικό Μητρώο, το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Αυτή η νομικά λογιστική απαίτηση ισχύει για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες, εμπόρους που υπόκεινται σε ανεξάρτητους οικονομικούς ελέγχους και εταιρείες μετοχικού κεφαλαίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο νόμος απαιτεί επίσης την έκδοση έκθεσης δραστηριότητας.

Οι έμποροι που δεν ασκούσαν επιχειρηματικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο έτος απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής ετήσιου οικονομικού απολογισμού. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλουν βεβαίωση δήλωσης αδυναμίας άσκησης δραστηριότητας, η οποία θα δημοσιευθεί στο Εμπορικό Μητρώο μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Οι ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικό ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο, εκτός από τη μη υποβολή ετήσιας οικονομικής έκθεσης στο εμπορικό μητρώο, απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση υποβολής αυτού του γεγονότος με δήλωση μη δραστηριότητας.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) πρόσωπα δημοσίου συμφέροντος υποβάλλουν τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό έως τις 30 Ιουνίου στο μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεδομένου ότι η προθεσμία για την επαναταξινόμησή τους στο Μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα λήγει στις 31.12.2020, ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός για το έτος 2017, 2018 και 2019 θα δημοσιευθεί ως εξής:

 1. για όλες τις ΜΚΟ που έχουν εγγραφεί εκ νέου στην Υπηρεσία του Μητρώου, στο μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις περιόδους αναφοράς για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί νέα εγγραφή, αντίστοιχα, υποβάλλουν δήλωση μη λειτουργίας.
 2. για ΜΚΟ που λειτουργούν για ιδιωτικό όφελος και δεν έχουν εγγραφεί εκ νέου στην Υπηρεσία του Μητρώου μέσω οικονομικής δημοσίευσης ή μέσω του Διαδικτύου, μέχρι την επαναταξινόμηση και δεν υποβάλλουν δήλωση μη λειτουργίας.
 3. για ΜΚΟ που λειτουργούν προς όφελος του κοινού και δεν έχουν επανεγγραφεί στην Υπηρεσία του Μητρώου – δεν υποβάλλουν ετήσιες οικονομικές εκθέσεις έως ότου επανεγγραφούν στην Υπηρεσία του Μητρώου και δεν υποβάλλουν δήλωση αν δεν λειτουργούν.
 • Απαραίτητα έγγραφα 

Για την υποβολή του ετήσιου οικονομικού απολογισμού στο Εμπορικό Μητρώο, τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση, υπόδειγμα G2.
 2. Ετήσιος οικονομικός απολογισμός και Έκθεση Δραστηριοτήτων, εάν ο νόμος απαιτεί την υποβολή αυτών.
 3. Πρακτικά απόφασης της αρμόδιας αρχής για αποδοχή του ετήσιου οικονομικού απολογισμού, με εξαίρεση τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων.
 4. Δήλωση σχετικά με τη γνησιότητα των περιστάσεων που δηλώθηκαν για είσοδο και την αποδοχή των πράξεων του άρθρου. 13, παρ. 4 του Νόμου περί εμπορικού μητρώου και του μητρώου νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 5. Έγγραφο καταβολής κρατικού τέλους.
 6. Πληρεξούσιο εάν η αίτηση δεν υποβάλλεται προσωπικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αντίστοιχου εμπόρου ή εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας, αντίστοιχα του τύπου των εταίρων ή των μετόχων της, πρέπει να προσκομιστούν και άλλα έγγραφα εκτός από τα προαναφερθέντα (π.χ. πιστοποιητικό καλής θέσης εταίρου ή μετόχου αλλοδαπού νομικού προσώπου). Μαζί με τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό, οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες είναι μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις ή πρόσωπα δημοσίου συμφέροντος, δημοσιεύουν επίσης πληροφορίες σχετικά με την πρόταση της διοίκησης για διανομή κερδών ή κάλυψη ζημίας  και την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων για τη διανομή των κερδών ή την κάλυψη της ζημίας για το προηγούμενο έτος.

Για την υποβολή του ετήσιου οικονομικού απολογισμού των ΜΚΟ απαιτούνται επιπλέον έγγραφα εκτός από τα παραπάνω, π.χ. τον ισχύοντα κατάλογο των μελών του οργανισμού κ.λπ., κατά την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός και η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που πρόκειται να υποβληθούν παρουσιάζονται με πρωτότυπο επικυρωμένο αντίγραφο ή αντίγραφο επικυρωμένο από τον αιτούντα.

Ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός και η έκθεση δραστηριοτήτων υποβάλλονται σε μορφή και κείμενο σύμφωνα με το οποίο ο αντίστοιχος ελεγκτής έχει ορίσει. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου υποβάλλεται επίσης σε δημοσίευση.

 • Υποβολή των εγγράφων 

Έγγραφα για την υποβολή ενός ετήσιου οικονομικού απολογισμού μπορούν να υποβληθούν σε έντυπη μορφή σε οποιοδήποτε γραφείο της Υπηρεσία του Μητρώου και όχι μόνο στην έδρα του αντίστοιχου εμπόρου ή ΜΚΟ. Ο νόμος δεν επιτρέπει την αποστολή εγγράφων ταχυδρομικώς ή μέσω κούριερ λόγω της ανάγκης επαλήθευσης της ταυτότητας του προσώπου που τα υποβάλλει.

Τα έγγραφα μπορούν επίσης να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, έτσι γίνεται έκπτωση 50% στο ποσού του οφειλόμενου κρατικού τέλους.

Η αίτηση G2 για την υποβολή του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και των συνημμένων σε αυτόν εγγράφων μπορεί να υποβληθεί προσωπικά από το νόμιμο εκπρόσωπο του αντίστοιχου επιχειρηματία ή ΜΚΟ, ή από το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο ή στο Μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως εκπρόσωπός του (π.χ. διευθυντής, εκτελεστικός διευθυντής, κλπ.).

Ο δικηγόρος με εξουσιοδοτημένη γραπτή εντολή, μπορεί επίσης να υποβάλει έγγραφα για την ανακοίνωση ετήσιου οικονομικού απολογισμού. Το πλεονέκτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι για το πληρεξούσιο δεν απαιτείται να πιστοποιείται από συμβολαιογράφο και έτσι εξοικονομείται τέλος για την υπογραφή του αντιπροσώπου του αντίστοιχου εμπόρου ή ΜΚΟ.

Ο αιτών μπορεί επίσης να είναι ο συντάκτης του ετήσιου οικονομικού απολογισμού, δηλαδή ο λογιστής που έχει καταρτίσει και υπογράψει τον απολογισμό. Σε αυτή την περίπτωση το πληρεξούσιο του πρέπει να πιστοποιείται από συμβολαιογράφο.

Τα έγγραφα μπορούν επίσης να κατατεθούν με ένα απλό πληρεξούσιο το οποίο εξουδιοτεί κάποιο άτομο να ενεργεί ως κομιστής και θα πρέπει να υπογράψει μια ρητή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο. 13, παρ. 5 του Νόμου περί εμπορικού μητρώου και του μητρώου νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πρέπει να έχει ρητή εξουσιοδότηση που βεβαιώνεται από συμβολαιογράφο. Επιπλέον, κατά την υποβολή αίτησης για την ανακοίνωση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού, η αίτηση G2 υποβάλλεται με υπογραφή του νομικού εκπροσώπου του εμπόρου ή της ΜΚΟ με σφραγίδα συμβολαιογράφου.

 • Κρατικά τέλη

Το κρατικό τέλος για την υποβολή του ετήσιου οικονομικού απολογισμού στο Εμπορικό Μητρώο ανέρχεται στα 40 λέβα, όταν τα έγγραφα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσία του Μητρώου.

Κατά την υποβολή της αίτησης για δημοσίευση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού με ηλεκτρονικά μέσα το τέλος ανέρχεται σε 20 λέβα. 

 • Πρόστιμα και ποινές 

Ο Νόμος περί λογιστικής προβλέπει σοβαρές ποινές και πρόστιμα για πρόσωπα που δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν ετήσιο οικονομικό απολογισμό στο Εμπορικό Μητρώο ή στο Μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι υπόκεινται σε πρόστιμο από 200 έως 3.000 λέβα και στην επιχείρηση χρηματική ποινή που κυμαίνεται μεταξύ του 0,1 και 0,5% των καθαρών εσόδων από πωλήσεις για την περίοδο αναφοράς στην οποία δεν έχει υποβληθεί ετήσιος οικονομικός απολογισμός, αλλά όχι μικρότερη από 200 λέβα. Αν η παράβαση επαναληφθεί, τα πρόστιμα και οι ποινές διπλασιάζονται.

Αν μια επιχείρηση χωρίς δραστηριότητα δεν έχει δηλώσει την κατάσταση αυτή ως τις 31 Μαρτίου, αλλά έχει συντάξει και υποβάλλει ετήσιο οικονομικό απολογισμό μέχρι τις 30 Ιουνίου, θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις του Νόμου περί λογιστικής και συνεπώς δεν υπόκειται σε πρόστιμα και κυρώσεις.

Όταν ζητείται η υποβολή του ετήσιου οικονομικού απολογισμού μέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά υπάρχει άρνησή να υποβληθεί, εντός 14 ημερών από την έναρξη ισχύος της άρνησης, κατατίθεται νέα αίτηση και έτσι ο οικονομικός απολογισμός θεωρείται ότι έχει κατατεθεί και δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Η ποινή για τη μη υποβολή ετήσιου οικονομικού απολογισμού και δήλωσης μη άσκησης δραστηριότητας βάσει του Νόμου περί εμπορικού μητρώου και του μητρώου νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανέρχεται σε 500 έως 1.000 λέβα.

Τα τελευταία χρόνια, η Υπηρεσία του Μητρώου και η Εθνική Υπηρεσία Φορολογικών εσόδων συνεργάζονται ενεργά για τον εντοπισμό παραβάσεων σε σχέση με την υποβολή ετήσιων οικονομικών απολογισμών και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο επιβάλλονται στους υπόχρεους. Ακόμη και αν χάσατε την προθεσμία για την υποβολή ενός ετήσιου οικονομικού απολογισμού, σας συνιστούμε να τον υποβάλλετε ακόμα και μετά την προθεσμία που έχει οριστεί. Έτσι μπορείτε να ακυρώσετε ή να μειώσετε το πρόστιμο από τη μη υποβολή του ετήσιου οικονομικού απολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές